Chương trình học tập qua dự án toàn cầu (gPBL) IoT SICT 2024

Chương trình học tập qua dự án toàn cầu (gPBL) IoT SICT 2024

Chương trình học tập qua dự án toàn cầu (gPBL) IoT SICT 2024

  • Thời gian: từ ngày 19/2 - 27/2
  • Địa điểm: Đại học Đông Á
  • Thành phần: sinh viên Đại học Đông Á, Đại học Ming-Chi, học viện Shibaura 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí