Tuần lễ giao lưu ngôn ngữ và văn hoá với Đại hoc Cyber ngoại ngữ, Hàn Quốc

Tuần lễ giao lưu ngôn ngữ và văn hoá với Đại hoc Cyber ngoại ngữ, Hàn Quốc

Tuần lễ giao lưu ngôn ngữ và văn hoá với Đại hoc Cyber ngoại ngữ, Hàn Quốc

  • Thời gian: từ ngày 14-20/7/2024
  • Địa điểm: Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí