NIÊN GIÁM THỐNG KÊ GIÁO DỤC

 

Năm học Số lượng giảng viên Số lượng SV đầu vào Số lượng SV TN ra trường
Giáo sư Phó GS Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Thạc sĩ ĐH, CĐ hệ CQ ĐT liên thông Thạc sĩ ĐH, CĐ TCCN hệ CQ
2009 0 16 59 156 247 - 669 255 - 677 -
2010 0 17 50 358 125 - 1.075 - - 816 772
2011 1 4 11 136 107 - 2.086 - - 1.894 -
2013 1 5 21 170 148 - 703 1.542 - 3.343 -
2014 2 9 35 212 96 - 1.241 2.775 - 2.917 -
2017 1 14 45 166 111 50 1.214 617 - 1.435 -
2018 1 13 43 165 66 - - - - 1.098 -

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí