UDA27: Mô hình bắn cung giải trí kết hợp kinh doanh Coffee