Việc làm đầu ra

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

"Sứ mệnh của Trường Đại học Đông Á là "Đầu tư kiến thức, phát triển năng lực cá nhân, chuyên môn nghề nghiệp, phẩm chất trách nhiệm cho người học để tạo dựng con đường thành công, hội nhập toàn cầu và đóng góp cho sự phát triển cộng đồng, đất nước""

HIỆU TRƯỞNG - TS. NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Tìm hiểu về trường