Khởi nghiệp sinh viên Đại học Đông Á

 

Khởi nghiệp sinh viên UDA

 

I. Mục đích

  • Tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh viên toàn trường.
  • Khơi dậy ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên, giúp sinh viên hiện thực hóa ý tưởng thành kế hoạch.
  • Giúp phát triển kỹ năng trong sinh viên như kỹ năng làm việc nhóm, phân tích, đánh giá, lựa chọn và lập kế hoạch kinh doanh …
  • Tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên để tham gia cuộc thi do Bộ Giáo dục đào tạo và các cuộc thi khởi nghiệp khác…

II. Thời gian, địa điểm, đối tượng

  • Thời gian: Từ tháng 11/01/2021 đến tháng 15/04/2021.
  • Địa điểm: Hội trường Edison – Đại học Đông Á.
  • Đối tượng: Sinh viên, cựu sinh viên tất cả các khoa, ngành của Trường Đại học Đông Á

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí