Đề thi và đáp án kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 - môn Địa lý

Ngày 29/06/2023, các thí sinh 2k5 đang làm bài thi môn Địa lý trong Kỳ thi TN THPT năm 2023. Cùng Trung tâm tuyển sinh Đại học Đông Á gợi ý đáp án môn Địa lý ngay nhé!

Để hỗ trợ cho thí sinh và quý phụ huynh, Đại học Đông Á sẽ liên tục cập nhật đề thi và đáp án chính thức từng môn trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023. Quý phụ huynh và các em vui lòng nhấn F5 để cập nhật những thông tin mới.

ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ

Mã đề 306 

Mã đề 308

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

Địa lí - Mã 301  

41.A

42.A

43.C

44.A

45.C

46.A

47.C

48.D

49.B

50.B

51.C

52.B

53.B

54.C

55.C

56.D

57.D

58.A

59.D

60.A

61.C

62.D

63.C

64.A

65.C

66.C

67.A

68.A

69.D

70.D

71.A

72.D

73.D

74.C

75.A

76.A

77.C

78.D

79.D

80.A

 

Địa lí - Mã 302  

41.A

42.D

43.D

44.D

45.C

46.D

47.C

48.C

49.A

50.B

51.C

52.D

53.D

54.A

55.B

56.C

57.C

58.B

59.A

60.D

61.A

62.A

63.C

64.D

65.C

66.B

67.A

68.B

69.D

70.B

71.B

72.A

73.A

74.C

75.D

76.C

77.C

78.D

79.B

80.B

 

Địa lí - Mã 303  

41.B

42.A

43.D

44.D

45.B

46.C

47.A

48.A

49.D

50.C

51.C

52.D

53.C

54.D

55.D

56.A

57.C

58.D

59.B

60.B

61.B

62.D

63.C

64.B

65.B

66.C

67.C

68.D

69.D

70.D

71.B

72.C

73.C

74.C

75.B

76.B

77.D

78.D

79.C

80.B

 

Địa lí - Mã 304  

41.C

42.B

43.A

44.B

45.B

46.A

47.A

48.C

49.A

50.A

51.D

52.B

53.C

54.B

55.C

56.C

57.C

58.D

59.D

60.C

61.B

62.D

63.A

64.C

65.A

66.B

67.C

68.A

69.D

70.A

71.A

72.D

73.C

74.B

75.D

76.D

77.B

78.B

79.A

80.C

 

Địa lí - Mã 305  

41.A

42.C

43.D

44.D

45.A

46.C

47.C

48.D

49.B

50.C

51.B

52.D

53.D

54.B

55.B

56.C

57.D

58.C

59.B

60.B

61.C

62.B

63.A

64.C

65.D

66.A

67.B

68.D

69.D

70.C

71.C

72.B

73.C

74.D

75.D

76.B

77.A

78.D

79.A

80.A

 

Địa lí - Mã 306  

41.D

42.A

43.D

44.B

45.B

46.C

47.B

48.A

49.C

50.D

51.C

52.A

53.C

54.C

55.C

56.B

57.D

58.B

59.D

60.D

61.A

62.A

63.D

64.C

65.A

66.D

67.D

68.B

69.B

70.C

71.C

72.C

73.A

74.B

75.A

76.B

77.C

78.C

79.B

80.D

 

Địa lí - Mã 307  

41.C

42.C

43.C

44.B

45.D

46.C

47.B

48.A

49.C

50.B

51.C

52.B

53.D

54.B

55.D

56.C

57.D

58.D

59.A

60.D

61.A

62.B

63.C

64.C

65.B

66.B

67.A

68.B

69.C

70.C

71.B

72.D

73.A

74.A

75.D

76.D

77.A

78.C

79.D

80.D

 

Địa lí - Mã 308  

41.C

42.B

43.B

44.B

45.A

46.A

47.C

48.C

49.C

50.A

51.D

52.D

53.D

54.B

55.D

56.B

57.B

58.B

59.D

60.A

61.D

62.A

63.B

64.D

65.A

66.A

67.B

68.D

69.D

70.B

71.A

72.D

73.A

74.B

75.D

76.D

77.C

78.D

79.A

80.A

 

Địa lí - Mã 309  

41.C

42.C

43.B

44.D

45.C

46.B

47.D

48.B

49.D

50.C

51.D

52.A

53.A

54.D

55.C

56.D

57.B

58.C

59.B

60.D

61.B

62.B

63.A

64.A

65.C

66.D

67.B

68.D

69.D

70.B

71.B

72.C

73.C

74.B

75.C

76.C

77.B

78.D

79.C

80.D

 

Địa lí - Mã 310  

41.C

42.B

43.D

44.A

45.A

46.B

47.A

48.C

49.A

50.D

51.C

52.C

53.D

54.C

55.B

56.D

57.D

58.C

59.D

60.B

61.A

62.C

63.A

64.A

65.C

66.D

67.D

68.B

69.C

70.B

71.A

72.A

73.C

74.B

75.B

76.A

77.A

78.A

79.C

80.B

 

Địa lí - Mã 311  

41.C

42.C

43.D

44.A

45.D

46.B

47.A

48.D

49.D

50.A

51.C

52.A

53.C

54.A

55.B

56.D

57.C

58.B

59.B

60.D

61.A

62.A

63.A

64.D

65.D

66.C

67.C

68.D

69.C

70.C

71.A

72.A

73.A

74.D

75.C

76.D

77.D

78.A

79.C

80.C

 

Địa lí - Mã 312  

41.D

42.B

43.D

44.C

45.C

46.C

47.A

48.B

49.D

50.C

51.C

52.D

53.B

54.A

55.A

56.A

57.C

58.C

59.A

60.A

61.B

62.C

63.A

64.A

65.A

66.B

67.B

68.A

69.C

70.B

71.B

72.A

73.C

74.C

75.B

76.C

77.C

78.B

79.C

80.A

 

Địa lí - Mã 313  

41.D

42.A

43.A

44.B

45.D

46.A

47.B

48.B

49.D

50.B

51.D

52.D

53.A

54.A

55.D

56.A

57.A

58.D

59.A

60.C

61.C

62.D

63.B

64.D

65.C

66.C

67.B

68.C

69.B

70.C

71.A

72.B

73.C

74.C

75.D

76.C

77.C

78.D

79.B

80.C

 

 

Địa lí - Mã 314  

 

41.C

42.A

43.A

44.A

45.C

46.C

47.B

48.D

49.D

50.C

51.B

52.D

53.D

54.A

55.D

56.D

57.C

58.C

59.C

60.D

61.B

62.A

63.A

64.B

65.A

66.A

67.B

68.D

69.A

70.B

71.C

72.D

73.A

74.A

75.C

76.C

77.A

78.B

79.B

80.C

 

Địa lí - Mã 315  

41.D

42.C

43.A

44.C

45.B

46.C

47.B

48.B

49.C

50.A

51.B

52.A

53.C

54.C

55.A

56.C

57.C

58.D

59.A

60.D

61.C

62.B

63.B

64.C

65.B

66.B

67.A

68.D

69.A

70.D

71.B

72.A

73.D

74.D

75.A

76.A

77.B

78.D

79.A

80.B

 

Địa lí - Mã 316  

41.C

42.D

43.B

44.A

45.C

46.B

47.D

48.C

49.D

50.C

51.A

52.D

53.C

54.A

55.A

56.D

57.C

58.B

59.C

60.D

61.A

62.C

63.A

64.B

65.C

66.B

67.A

68.A

69.B

70.B

71.D

72.D

73.B

74.D

75.B

76.B

77.D

78.C

79.D

80.A

 

Địa lí - Mã 317  

41.A

42.D

43.C

44.D

45.A

46.B

47.A

48.C

49.B

50.D

51.B

52.D

53.C

54.A

55.D

56.A

57.A

58.C

59.B

60.D

61.C

62.D

63.A

64.D

65.B

66.D

67.C

68.D

69.C

70.C

71.B

72.D

73.C

74.C

75.B

76.A

77.C

78.A

79.B

80.B

 

Địa lí - Mã 318  

41.B

42.A

43.D

44.A

45.A

46.B

47.C

48.D

49.C

50.C

51.D

52.B

53.C

54.B

55.B

56.A

57.B

58.B

59.B

60.D

61.B

62.A

63.A

64.A

65.B

66.D

67.A

68.C

69.A

70.C

71.D

72.D

73.C

74.A

75.D

76.A

77.D

78.D

79.C

80.B

 

 Địa lí - Mã 319  

41.B

42.D

43.C

44.C

45.C

46.B

47.B

48.B

49.D

50.A

51.D

52.C

53.B

54.C

55.C

56.A

57.B

58.A

59.B

60.D

61.D

62.B

63.B

64.D

65.A

66.C

67.A

68.D

69.B

70.A

71.C

72.D

73.A

74.A

75.C

76.D

77.C

78.A

79.D

80.D

 

Địa lí - Mã 320  

41.B

42.A

43.D

44.C

45.D

46.A

47.B

48.A

49.C

50.D

51.B

52.B

53.D

54.D

55.B

56.B

57.A

58.D

59.B

60.C

61.C

62.D

63.A

64.D

65.B

66.A

67.A

68.D

69.A

70.D

71.B

72.B

73.A

74.B

75.D

76.A

77.B

78.D

79.B

80.A

 

Địa lí - Mã 321  

41.A

42.C

43.A

44.B

45.A

46.D

47.B

48.B

49.A

50.C

51.A

52.D

53.B

54.B

55.C

56.D

57.D

58.C

59.C

60.C

61.B

62.B

63.B

64.D

65.D

66.C

67.A

68.A

69.A

70.D

71.D

72.C

73.B

74.C

75.D

76.B

77.D

78.D

79.C

80.C

 

Địa lí - Mã 322  

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

 

Địa lí - Mã 323  

41.D

42.D

43.D

44.B

45.D

46.A

47.C

48.D

49.A

50.D

51.D

52.A

53.D

54.D

55.C

56.B

57.B

58.D

59.C

60.A

61.C

62.D

63.C

64.C

65.A

66.A

67.B

68.A

69.A

70.B

71.B

72.C

73.A

74.B

75.C

76.B

77.C

78.B

79.A

80.B

 

Địa lí - Mã 324  

41.A

42.D

43.D

44.B

45.D

46.C

47.D

48.A

49.B

50.C

51.A

52.B

53.C

54.C

55.C

56.B

57.A

58.B

59.B

60.B

61.A

62.B

63.C

64.A

65.B

66.C

67.C

68.A

69.B

70.A

71.C

72.A

73.A

74.C

75.B

76.C

77.D

78.A

79.C

80.A

 

Nguồn: Tuyensinh247.com

     Trường ĐH Đông Á đặt trụ sở chính tại số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP.Đà Nẵng), Phân hiệu tại Đắk Lắk (40 Phạm Hùng, TP. Buôn Ma Thuột) cùng 5 cơ sở thực hành gồm: Hệ thống trường liên cấp Olympia Sakura Đà Nẵng; 3 xưởng thực hành công nghệ ô tô, Công nghệ thực phẩm - Dược và xây dựng; skillslab điều dưỡng chuẩn Nhật, khu thực hành bếp chuẩn Úc, 53 phòng thí nghiệm thực hành chuyên môn.

     Trường đào tạo 41 ngành thuộc các nhóm ngành Sức khỏe, Kinh doanh - Quản lý, Du lịch - Khách sạn, Tài chính, Ngôn ngữ - Văn hóa, Máy tính - Công nghệ thông tin, Công nghệ - Kỹ thuật, Pháp luật, Sư phạm...Trong đó, 15 ngành đang hợp tác quốc tế hiệu quả, đưa SV sang Nhật làm việc như Điều dưỡng, Công nghệ ô tô, Xây dựng, Ngôn ngữ Nhật, Du lịch, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thực phẩm, Dinh dưỡng, CNTT, Điện - Điên tử, Kế toán, ...

     ĐH Đông Á mang đến không gian học tập hiện đại cùng nhiều cơ hội lập nghiệp trong nước và quốc tế cho sinh viên. Tại đây, sinh viên ngoài việc được đào tạo bài bản về chuyên môn, các bạn còn được tạo điều kiện tốt nhất để thể hiện cá tính, đam mê, sở thích trong từng hoạt động, sự kiện. Hãy cùng khám phá những khoảnh khắc học tập thú vị, hiệu quả của sinh viên ĐH Đông Á - ngôi trường Gen Z điển hình với mô hình đào tạo thực tiễn.

     02 cách để trở thành sinh viên Đại học Đông Á:

     1️⃣ Xét tuyển trực tiếp trên cổng xét tuyển nhà trường: donga.edu.vn/dangky

     2️⃣ Chọn mã trường DAD - Đại học Đông Á, nguyện vọng 1

     Ngoài ra, còn vô vàn “đặc quyền” hấp dẫn dành riêng cho các Đông Á-ers đang chờ bạn khám phá. Đăng ký ngay bạn nhé!

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí