TẬP SAN KHOA HỌC
Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 9 - 12/08/2013

TS. Trần  Ngọc Sơn - Khai thác nước biển sâu (DSW) ngành công nghiệp tiềm năng đối với kinh tế biển Việt Nam
ThS. Hồ Đức Lĩnh - Xử lý hình thái học trên ảnh và ứng dụng
ThS. Nguyễn Trường Sơn - Communicative approach should be appiled in teaching English at Dong A University
TS. Lê thị Hồng Phương - Mối quan hệ giwuax báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
ThS. Nguyễn Thị Lài - Vận dụng phương pháp dạng cỡ chứng minh một số kết quả về mặt cực tiểu diện tích.
PGS.TS Phạm Thượng Hàn - Khái niệm về đo lường khoa học và các phương hướng phát triển.
ThS. Lê thị Kim Tuyết, KS. Trần Vũ Anh Thư - Xây dựng cá tính thương hiệu: Cách thức để định vị thương hiệu.
ThS. Phạm Thị Nhung - Vận dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC vào nghiên cứu chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.
ThS. Lê Thị Huệ - Hình ảnh trong thơ Y Phương - một phương thức chiếm lĩnh đời sống độc đáo.
KS. Đinh Hoàng Cẩm Lệ - Vấn đề tương thích điện từu trong công nghệ vi mạch
ThS. Chế Thị Hồng Duyên  -  Vai trò của việc làm đối với cư dân vạn đò.


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 13 - 2016
  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 12
  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 11
  • Tập san Chuyên đề khoa học & giáo dục số 10
  • Tập san Thông tin Khoa học & Giáo dục số 8
  • Tập san Thông tin Khoa học & Giáo dục số 7
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 6
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 5
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 4
  • Tập san Thông tin khoa học & giáo dục số 3