Triết lý học tập

TRIẾT LÝ HỌC TẬP SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

  1. Học để phát triển bản thân
  2. Học để làm đúng cách
  3. Học để thành công
  4. Học để làm người trách nhiệm