Giới thiệu Đoàn Thanh niên

 

1. Giới thiệu

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đông Á là đơn vị Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Tp. Đà Nẵng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đông Á luôn là lá cờ đầu trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của Tp. Đà Nẵng nói chung và khối các trường Đại học, Cao đẳng nói riêng. Hiện Đoàn trường có 7 liên chi Đoàn trực thuộc. Thế hệ Đoàn viên luôn mang trong mình lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện  đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người”. Với lớn mạnh không ngừng về cả chất và lượng, Đoàn thanh niên trường Đại học Đông Á là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng Sản Việt Nam, luôn cống hiến hết mình trong công cuộc xây dựng đất nước ngày một phát triển.

Trải qua từng thời kỳ, Đoàn thanh niên trường Đại học Đông Á còn không ngừng nỗ lực phấn đấu và gặt hái được nhiều thành tựu to lớn góp phần thúc đẩy phong trào học tập và rèn luyện của trường, đưa phong trào của trường ngày càng đi lên và lớn mạnh không ngừng. Tạo ra một sân chơi lành mạnh, lí tưởng, một môi trường học tập, rèn luyện nhằm thỏa sức sáng tạo, phát triển cho các đồng chí đoàn viên, sinh viên nhà trường. Đó là mục tiêu to lớn mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đông Á luôn muốn hướng tới và đạt được..

2. Nhiệm vụ

  • Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.
  • Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.
  • Luôn đi đầu trong các phong trào của Đoàn.
  • Tổ chức các chương trình nhằm đẩy mạnh các phong trào của Đoàn thanh niên như: Tình nguyện, văn hóa, văn thể, thể dục thể thao,…
  • Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đoàn, các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn của các tổ chức Đoàn từ Thành Đoàn đến cơ sở.
  • Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
  • Tập hợp, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phối hợp với các cơ quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, tài chính, chính sách của Đảng, Nhà nước.
  • Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường: quản lý tổ chức, biên chế, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của Trung ương Đoàn.

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí