Giới thiệu Công đoàn cơ sở

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

  • Đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
  • Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội
  • Tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của Nhà trường về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.
  • Tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Quá trình hình thành và phát triển

  • Ngày 16/9/2009, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 196-QĐ/LĐLĐ v/v “Đổi tên Công đoàn Trường Cao đẳng Đông Á thành Công đoàn Trường Đại học Đông Á”. Số lượng đoàn viên là 41.
  • Ngày 16/5/2018, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 124-QĐ/LĐLĐ v/v “Công nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên Ban chấp hành và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đông Á”. Số lượng đoàn viên hiện nay là: 228. Trong đó, Nam: 88; Nữ: 140.

Trải qua 11 năm phấn đấu và trưởng thành, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đông Á đã có nhiều thành tích đóng góp vào công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý, phục vụ, góp phần xây dựng Nhà trường phát triển vững mạnh. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đông Á đã được công đoàn cấp trên xếp loại Vững mạnh.

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí