Giới thiệu chi bộ

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

Chi bộ cơ sở Trường Đại học Đông Á có chức năng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong đơn vị; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và các nhiệm vụ theo quy định số 163-QĐ/TW ngày 15/4/2006 của Ban Bí thư TW về “chức năng nhiệm vụ ở đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập”.

2. Quá trình hình thành và phát triển

  • Ngày 25/5/2006, Quận ủy Hải Châu ban hành Quyết định số 42-QĐ/QU v/v “Thành lập Chi bộ cơ sở Trường Trung học Chuyên nghiệp tư thục Công kỹ nghệ Đông Á Đà Nẵng”. Số lượng đảng viên là 9 đồng chí
  • Ngày 30/10/2006, Quận ủy Hải Châu ban hành Quyết định số 305-QĐ/QU v/v “Đổi tên Chi bộ cơ sở Trường Trung học Chuyên nghiệp tư thục Công kỹ nghệ Đông Á Đà Nẵng thành Chi bộ Trường Cao đẳng Đông Á”.
  • Ngày 08/6/2009, Quận ủy Hải Châu ban hành Quyết định số 2192-QĐ/QU v/v “Đổi tên Chi bộ Trường Cao đẳng Đông Á thành Chi bộ Trường Đại học Đông Á”.
  • Ngày 26/5/2015, Quận ủy Hải Châu ban hành Quyết định số 6514-QĐ/QU v/v “Chuẩn y Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020”. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Đào Bí thư, đồng chí Hoàng Ngọc Phi Phó Bí thư.
  • Ngày 11/7/2018, Quận ủy Hải Châu ban hành Quyết định số 2872-QĐ/QU v/v “Chỉ định bổ sung đ/c Nguyễn Hoàng Tứ, Chi ủy viên, Trưởng phòng QLĐT & CTSV làm Phó Bí thư”.
  • Ngày 05/6/2020, Quận ủy Hải Châu ban hành Quyết định số 4726-QĐ/QU v/v “Chuẩn y Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025”. Đồng chí Lương Minh Sâm Bí thư, đồng chí Nguyễn Hoàng Tứ Phó Bí thư.

Hiện nay, số lượng đảng viên của Chi bộ là 46 đồng chí

Trải qua 13 năm lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Chi bộ đã được Đảng ủy cấp trên đánh giá xếp loại 7 năm đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh và 6 năm đạt danh hiệu Tiên tiến, 46 đảng viên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 2 đảng viên được Thành ủy Đà Nẵng khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí