CĐ Đông Á: Tổ chức lớp học quán triệt Nghị quyết TW9/ Khóa X

CĐ Đông Á: Tổ chức lớp học quán triệt Nghị quyết TW9/ Khóa X

Theo kế hoạch của Quận ủy Hải Châu v/v học tập, quán triệt Nghị quyết TW9/Khóa X, Chi ủy, Ban giám hiệu Nhà trường tổ chức lớp học quán triệt Nghị quyết TW9/Khóa X; mời báo cáo viên là đ/c Nguyễn Minh Khâm – Phó ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng lên lớp vào ngày 29/05/2009 tại hội trường C2, trường CĐ Đông Á. Thành phần: Đảng viên, CB, CNV, GV trong toàn trường và sinh viên (mỗi lớp 02 người).

Hội nghị Trung ương 9 là Hội nghị giữa nhiệm kỳ nên rất quan trọng, nhằm kiểm điểm rút ra những bài học, bổ sung những giải pháp quan trọng trên cơ sở tổng kết 20 năm đổi mới của Đảng; Hội nghị đã quán triệt sâu sắc những nội hàm đường lối Đại hội X, như nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng; sự lãnh đạo đúng và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi; đổi mới toàn diện, đồng bộ và sâu sắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nhanh, mạnh, bền vững sớm đưa nước ta ra khỏi nước nghèo chậm phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam…

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X

Hội nghị Trung ương 9 cũng vạch ra những phương hướng thiết thực tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020. Ban chấp hành Trung ương yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cán bộ. Bên cạnh việc quán triệt sâu sắc quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ, nội dung còn tập trung và đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục có kết quả những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ; Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức và con người làm công tác tổ chức cán bộ.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí