Năm học 2014 - 2015

Năm học 2014 - 2015

Stt Thông tin Đơn vị Số lượng
I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2014 - 2015 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sĩ -  
2 Thạc sĩ -  
3 Đại học - 9.60
4 Cao đẳng - 8.00
II Tổng thu Tỷ đồng 45.02
1 Từ Ngân sách 0
2 Từ học phí, lệ phí 45.02
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 0
4 Từ nguồn khác 0

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí