Năm học 2013 - 2014

Năm học 2013 - 2014

Stt Thông tin Đơn vị Số lượng
I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2013 - 2014 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sĩ -  
2 Thạc sĩ -  
3 Đại học - 9.60
4 Cao đẳng - 8.00
II Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2013 - 2014 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sĩ    
2 Thạc sĩ    
3 Đại học    
4 Cao đẳng    
... ...    
III Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2013 - 2014 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sĩ    
2 Thạc sĩ    
3 Đại học    
4 Cao đẳng    
IV Tổng thu năm 2012 Tỷ đồng 49.792
1 Từ Ngân sách   0
2 Từ học phí, lệ phí   49.79
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ   0
4 Từ nguồn khác   0

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí