Năm học 2011 - 2012

Năm học 2011 - 2012

Stt Thông tin Đơn vị Số Lượng
I Học phí Hệ chính quy năm học 2011- 2012 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sĩ -  
2 Thạc sĩ -  
3 Đại học - 8.00
4 Cao đẳng - 6.40
II Tổng thu năm 2010 Tỷ đồng 29.06
1 Từ Ngân sách - 0
2 Từ học phí lệ phí - 29.06
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - 0
4 Từ nguồn khác - 0

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí