Năm học 2009 - 2010

Năm học 2009 - 2010

Chỉ tiêu Tính trên 2009 Dự kiến 2010
A. NGUỒN THU      

1. Thu học phí (đào tạo tín chỉ)

-  Bậc Đại học

    Mức học phí dự kiến cho cả khóa học:

-  Bậc Cao đẳng

    Mức học phí dự kiến cho cả khóa học:

-  Bậc Trung cấp

    Mức học phí dự kiến cho cả khóa học:

Năm học

1 tín chỉ

120 tín chỉ

1 tín chỉ

90 tín chỉ

1 tín chỉ

70 tín chỉ

 

195.000

 

170.000

 

115.000

 

 

200.000 - 230.000

24,0 triệu - 27,6 triệu

180.000 - 200.000

16,2 triệu - 18, triệu

115.000 - 135.000

8,05 triệu - 9,45 triệu

2.  Thu lệ phí

-  Lệ phí tuyển sinh

› Đăng ký dự thi (Trường thu thực tế)

› LP Tham gia dự thi

› LP xét tuyển nguyện vọng 2,3 CĐ

› LP xét tuyển T.cấp (trường thu thực tế)

-  Lệ phí nhận bằng TN

 

 

Hồ sơ

"

"

"

Sinh viên

 

 

 

 

15.000

30.000

30.000

 

 

37.000

30.000

15.000

19.500

50.000

3. Các nguồn thu khác

› Thu từ các lớp LK đào tạo (hệ VLVH)

› Thu từ các lớp đào tạo ngắn hạn

 

 

400.000.000

0

 

400.000.000

50.000.000

B. CHI PHÍ      

1. Chi cho người lao động:

› Thu nhập BQ của GVCH

› Thu nhập BQ của CBQL

› Thu nhập BQ của nhân viên phục vụ

 

 

3.800.000

3.600.000

2.805.000

 

4.560.000

4.320.000

3.366.000

2. Chính sách sinh viên

› Học bổng, khen thưởng

› Hỗ trợ khác

 

 

120.800.000

8.200.000

 

420.000.000

152.000.000

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí