Năm 2010

Năm 2010

Stt Nội dung Khóa học/năm tốt nghiệp Số sinh viên nhập học Số sinh viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
Loại Xuất sắc Loại giỏi Loại Khá
I Tổng số              
II Đại học, cao đẳng   669 474   4.01 41.35  
1 Hệ chính quy 2009            
a CNKT điện - điện tử 2009 64 24   4.17 20.83 Chưa T.Kê
b Kế toán Chưa TN 326 282   8.51 47.16 Chưa T.Kê
c Quản trị kinh doanh 2009            
d Công nghệ thông tin Chưa TN 68 37     24.32 Chưa T.Kê
e Việt nam học 2009            
f Quản trị văn phòng 2009 68 61   4.92 68.85 Chưa T.Kê
g CNKT xây dựng 2009 143 70   1.43 10.00 Chưa T.Kê
2 Đào tạo liên thông   255 203   17.24 55.67  
a CNKT điện - điện tử 2009   13     23.08 100%
b Kế toán 2009   94   12.77 56.38 100%
c Quản trị kinh doanh Chưa TN            
d Công nghệ thông tin 2009   12   8.33 50.00 100%
e Việt nam học Chưa TN            
f Quản trị văn phòng 2009   36   13.89 86.11 100%
g CNKT xây dựng 2009   48     41.67 100%

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí