Năm 2007 - 2009

Năm 2007 - 2009

TT Ngành đào tạo Tuyển sinh các năm Tổng qui mô
2007 2008 2009
I. Đào tạo đại học (Bắt đầu thực hiện tuyển sinh năm 2009)
  Hệ chính qui     222 222
I.1 Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử     54  
I.2 Kế toán     112  
I.3 Quản trị kinh doanh     56  
II Đào tạo cao đẳng
  Hệ chính qui 1,046 1,500 1,506 4,052
II.1 Công nghệ kỹ thuật điện 123 168 106 397
II.2 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 86 235 255 596
II.3 Kế toán 234 355 563 1,152
II.4 Tin học ứng dụng 110 137 84 331
II.5 Quản trị văn phòng 223 213 180 616
II.6 Quản trị kinh doanh 110 198 205 513
II.7 Việt Nam học 160 194 113 467
III Đào tạo TCCN
  Hệ chính qui   1,365 1,214 2,579
III.1 Điện công nghiệp và dân dụng   117 132 249
III.2 Xây dựng công nghiệp và dân dụng   173 183 356
III.3 Xây dựng công trình giao thông   89 132 221
III.4 Kế toán   522 256 778
III.5 Tin học ứng dụng   121 156 277
III.6 Hành chính văn thư   113 52 165
III.7 Quản trị kinh doanh   96 120 216
III.8 Du lịch   134 183 317
Tổng quy mô       6,853

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí