Chương trình trao đổi quốc tế dành cho SV ĐH Lille, Pháp tại ĐH Đông Á

Chương trình trao đổi quốc tế dành cho SV ĐH Lille, Pháp tại ĐH Đông Á

Chương trình trao đổi quốc tế dành cho SV ĐH Lille, Pháp tại ĐH Đông Á

  • Thời gian: từ ngày 30/1 - 30/5
  • Địa điểm: Viện IAD và các hoạt động tại UDA

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí