[Mới nhất] Đề thi và đáp án kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 - Môn Địa lý

Hôm nay, thí sinh cả nước bước vào ngày thi tiếp theo của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022. Đại học Đông Á xin cập nhật đề thi môn Địa lý cũng như đáp án môn thi để quý phụ huynh và học sinh cùng tham khảo.

Quý phụ huynh và các em vui lòng nhấn F5 để cập nhật những thông tin mới nhất.

ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

Mã đề: 301 – Đại học Đông Á

1.C

2.B

3.D

4.D

5.B

6.A

7.A

8.A

9.C

10.C

11.C

12.D

13.A

14.D

15.C

16.D

17.B

18.C

19.C

20.D

21.B

22.A

23.B

24.A

25.B

26.D

27.A

28.D

29.B

30.D

31.C

32.A

33.B

34.C

35.D

36.B

37.C

38.B

39.D

40.B


Mã đề: 302 – Đại học Đông Á

1.B

2.A

3.B

4.B

5.C

6.B

7.B

8.D

9.A

10.B

11.D

12.C

13.D

14.D

15.B

16.C

17.D

18.A

19.A

20.A

21.B

22.D

23.A

24.A

25.C

26.C

27.D

28.D

29.A

30.C

31.A

32.C

33.A

34.C

35.D

36.D

37.A

38.B

39.C

40.D

Mã đề: 303 – Đại học Đông Á

1.B

2.D

3.D

4.C

5.A

6.A

7.D

8.B

9.D

10.A

11.B

12.B

13.D

14.C

15.C

16.B

17.B

18.A

19.D

20.D

21.C

22.B

23.B

24.C

25.C

26.D

27.B

28.C

29.B

30.D

31.B

32.C

33.B

34.D

35.A

36.C

37.B

38.C

39.B

40.D

Mã đề: 304 – Đại học Đông Á

1.A

2.B

3.D

4.D

5.A

6.C

7.B

8.C

9.C

10.C

11.A

12.B

13.B

14.D

15.A

16.B

17.C

18.B

19.A

20.C

21.A

22.D

23.D

24.A

25.D

26.D

27.B

28.A

29.C

30.A

31.C

32.A

33.D

34.A

35.C

36.C

37.A

38.C

39.D

40.D

Mã đề: 305 – Đại học Đông Á

1.A

2.B

3.D

4.C

5.A

6.B

7.A

8.C

9.D

10.C

11.C

12.C

13.B

14.D

15.A

16.A

17.B

18.B

19.D

20.A

21.D

22.C

23.C

24.A

25.A

26.D

27.C

28.A

29.A

30.D

31.B

32.C

33.B

34.D

35.B

36.B

37.D

38.D

39.C

40.A

Mã đề: 306 – Đại học Đông Á

1.D

2.C

3.B

4.C

5.B

6.A

7.C

8.B

9.A

10.A

11.A

12.D

13.B

14.C

15.D

16.A

17.D

18.A

19.B

20.D

21.A

22.D

23.D

24.D

25.B

26.A

27.D

28.A

29.B

30.B

31.A

32.B

33.A

34.D

35.B

36.D

37.B

38.A

39.D

40.B


Mã đề: 307 – Đại học Đông Á

1.C

2.D

3.D

4.A

5.B

6.A

7.C

8.B

9.A

10.D

11.A

12.A

13.C

14.D

15.A

16.C

17.D

18.A

19.D

20.D

21.B

22.C

23.D

24.B

25.C

26.A

27.B

28.A

29.B

30.C

31.A

32.D

33.B

34.A

35.B

36.D

37.A

38.D

39.B

40.B

Mã đề: 308 – Đại học Đông Á

1.D

2.D

3.A

4.B

5.B

6.C

7.A

8.B

9.C

10.C

11.B

12.A

13.B

14.A

15.A

16.B

17.A

18.D

19.A

20.C

21.B

22.D

23.C

24.D

25.A

26.C

27.A

28.A

29.D

30.D

31.C

32.C

33.B

34.C

35.C

36.D

37.C

38.A

39.D

40.B

Mã đề: 313 – Đại học Đông Á

1.D

2.A

3.B

4.B

5.D

6.A

7.B

8.C

9.C

10.B

11.C

12.A

13.C

14.A

15.C

16.C

17.B

18.C

19.C

20.C

21.D

22.D

23.A

24.A

25.D

26.A

27.D

28.D

29.A

30.B

31.D

32.D

33.B

34.D

35.D

36.B

37.A

38.D

39.A

40.B


Mã đề: 314 – Đại học Đông Á

1.C

2.D

3.C

4.D

5.D

6.B

7.C

8.A

9.C

10.B

11.D

12.A

13.D

14.C

15.A

16.C

17.D

18.B

19.D

20.B

21.A

22.D

23.C

24.C

25.B

26.D

27.C

28.D

29.A

30.D

31.B

32.B

33.A

34.A

35.B

36.A

37.A

38.C

39.B

40.C

Mã đề: 315 – Đại học Đông Á

1.A

2.B

3.A

4.B

5.D

6.B

7.B

8.A

9.D

10.D

11.C

12.C

13.D

14.C

15.D

16.D

17.A

18.A

19.C

20.C

21.D

22.A

23.A

24.C

25.D

26.D

27.A

28.C

29.A

30.D

31.C

32.C

33.D

34.C

35.A

36.C

37.C

38.A

39.D

40.D

Mã đề: 316 – Đại học Đông Á

1.D

2.C

3.D

4.B

5.C

6.B

7.B

8.A

9.A

10.C

11.A

12.A

13.D

14.D

15.A

16.B

17.A

18.B

19.A

20.B

21.D

22.C

23.D

24.C

25.D

26.C

27.D

28.A

29.B

30.B

31.A

32.A

33.D

34.C

35.B

36.C

37.C

38.C

39.A

40.B


Mã đề: 317 – Đại học Đông Á

1.B

2.D

3.A

4.B

5.C

6.D

7.A

8.D

9.D

10.C

11.D

12.B

13.A

14.D

15.C

16.D

17.A

18.C

19.D

20.A

21.D

22.A

23.B

24.A

25.D

26.

27.C

28.C

29.B

30.A

31.C

32.B

33.A

34.B

35.C

36.B

37.B

38.D

39.C

40.A

Mã đề: 318 – Đại học Đông Á

1.B

2.B

3.B

4.A

5.C

6.B

7.C

8.A

9.D

10.B

11.A

12.C

13.B

14.D

15.C

16.B

17.D

18.D

19.A

20.D

21.A

22.A

23.B

24.A

25.D

26.D

27.B

28.A

29.D

30.D

31.C

32.B

33.C

34.B

35.A

36.D

37.B

38.D

39.A

40.D


Mã đề: 319 – Đại học Đông Á

1.B

2.D

3.D

4.D

5.C

6.C

7.A

8.B

9.C

10.A

11.B

12.C

13.D

14.A

15.C

16.B

17.D

18.A

19.C

20.D

21.A

22.C

23.D

24.C

25.A

26.B

27.D

28.D

29.D

30.A

31.B

32.B

33.A

34.D

35.D

36.C

37.D

38.B

39.C

40.B

Mã đề: 320 – Đại học Đông Á

1.B

2.B

3.D

4.D

5.C

6.A

7.C

8.C

9.B

10.A

11.A

12.D

13.D

14.D

15.B

16.C

17.B

18.C

19.C

20.A

21.B

22.A

23.D

24.B

25.B

26.A

27.C

28.B

29.D

30.B

31.D

32.A

33.A

34.C

35.C

36.A

37.A

38.D

39.C

40.C

Mã đề: 321 – Đại học Đông Á

1.D

2.A

3.C

4.B

5.C

6.B

7.B

8.D

9.D

10.D

11.B

12.D

13.C

14.A

15.D

16.D

17.A

18.C

19.D

20.D

21.C

22.D

23.A

24.C

25.A

26.D

27.A

28.D

29.A

30.A

31.A

32.D

33.C

34.A

35.D

36.A

37.C

38.D

39.C

40.A

Mã đề: 322 – Đại học Đông Á

1.D

2.B

3.D

4.A

5.B

6.A

7.D

8.B

9.C

10.B

11.A

12.C

13.C

14.B

15.A

16.B

17.C

18.D

19.D

20.D

21.B

22.C

23.C

24.B

25.C

26.B

27.D

28.C

29.A

30.B

31.A

32.A

33.D

34.A

35.D

36.B

37.D

38.C

39.A

40.B

41.A

42.A

43.D

44.A

45.D

46.D

47.D

48.B

49.A

50.A

Mã đề: 323 – Đại học Đông Á

1.B

2.C

3.C

4.A

5.B

6.D

7.D

8.B

9.C

10.C

11.A

12.B

13.D

14.C

15.B

16.A

17.B

18.D

19.D

20.A

21.A

22.C

23.C

24.B

25.A

26.B

27.D

28.B

29.B

30.D

31.D

32.A

33.C

34.D

35.D

36.C

37.D

38.C

39.A

40.A

Mã đề: 324 – Đại học Đông Á

1.D

2.A

3.D

4.D

5.D

6.C

7.C

8.C

9.A

10.A

11.C

12.A

13.C

14.A

15.C

16.B

17.B

18.A

19.C

20.B

21.A

22.C

23.A

24.C

25.B

26.B

27.B

28.C

29.B

30.A

31.C

32.B

33.C

34.A

35.B

36.A

37.C

38.B

39.B

40.B

 
 

(Đang cập nhật)

Xem thêm:  - [Mới nhất] Đề thi và đáp án kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

                    - Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Đại học Đông Á

                    - Tra cứu hồ sơ xét tuyển

Đăng ký trực tuyến tại:

Để được tư vấn chi tiết, thí sinh liên hệ: https://www.facebook.com/daihocdonga/inbox/

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí