Seminar học thuật "Vai trò của vi sinh vật trong sản xuất bền vững"

Seminar học thuật "Vai trò của vi sinh vật trong sản xuất bền vững"

Seminar học thuật "Vai trò của vi sinh vật trong sản xuất bền vững"

  • Thời gian: 7h30, ngày 2/3/2024
  • Địa điểm: Phòng Hội nghị 709 Đại học Đông Á
  • Đơn vị tổ chức: Khoa Thực phẩm Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí