Lịch thi tuyển sinh Liên thông - tháng 12/2018

Áp dụng cho khóa thi 01-02/12/2018

LIÊN THÔNG TỪ TCCN LÊN ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY

TT Ngành/Chuyên ngành đào tạo Môn thi Ngày thi Phòng thi
1

Công nghệ KT Điện:

  • Điện - Điện tử
  • Điện - Tự động
Lý thuyết mạch điện 7h00 Ngày 01/12/2018 501
Máy điện 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018
2 Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng cơ bản 7h00 Ngày 01/12/2018 502
Điều dưỡng đa khoa 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018 503
3 Điều dưỡng sản phụ khoa Điều dưỡng cơ bản 7h00 Ngày 01/12/2018 502
Điều dưỡng sản phụ khoa 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018 503
4 Kế toán tài chính Nguyên lý kế toán 7h00 Ngày 01/12/2018 504
Kế toán tài chính 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018
5 Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô 7h00 Ngày 01/12/2018 504
Quản trị học 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018
6 Xây dựng dân dụng Cơ học kết cấu 7h00 Ngày 01/12/2018 501
Kỹ thuật thi công 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018
7 Xây dựng cầu đường Cơ học kết cấu 7h00 Ngày 01/12/2018 501
Thi công cầu đường 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018
8 Quản trị văn phòng Lý luận và thực tiễn công tác văn thư 7h00 Ngày 01/12/2018 501
Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY

TT Ngành/Chuyên ngành đào tạo Môn thi Ngày thi Phòng thi
1 Công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu 7h00 Ngày 01/12/2018 501
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018
2

Công nghệ KT Điện

  • Điện - Điện tử
  • Điện - Tự động
Lý thuyết mạch điện 7h00 Ngày 01/12/2018 501
Máy điện 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018
3 Kế toán tài chính Nguyên lý kế toán 7h00 Ngày 01/12/2018 504
Kế toán tài chính 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018
4 Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô 7h00 Ngày 01/12/2018 504
Quản trị học 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018
5 Quản trị văn phòng Nghiệp vụ văn thư 7h00 Ngày 01/12/2018 501
Nghiệp vụ lưu trữ 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018
6 Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng cơ bản 7h00 Ngày 01/12/2018 502
Điều dưỡng đa khoa 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018 503
7 Điều dưỡng sản phụ khoa Điều dưỡng cơ bản 7h00 Ngày 01/12/2018 502
Điều dưỡng sản phụ khoa 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018 503
8 Xây dựng cầu đường Cơ học kết cấu 7h00 Ngày 01/12/2018 501
Thi công cầu đường 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018
9 Xây dựng CN & DD Cơ học kết cấu 7h00 Ngày 01/12/2018 501
Kỹ thuật thi công 13h00 Ngày 01/12/2018
Anh văn 7h00 Ngày 02/12/2018

Xem thêm: - Thông báo tuyển sinh đại học liên thông

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí