International Conference 2020: ICEPS & ICLLA

Hội thảo là diễn đàn trao đổi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy về các vấn đề liên quan đến các nghiên cứu về tâm lý, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật và xã hội học...

Từ ngày 6-8/1/2020 tại Đại học Đông Á sẽ diễn ra hai Hội thảo quốc tế:

  • Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về “Khoa học giáo dục và tâm lý” - 2020 7th International Conference on Education and Psychological Sciences (ICEPS 2020)
  • Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về “Ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật” - 2020 7th International Conference on Linguistics, Literature and Arts (ICLLA 2020)

---

Hội thảo là diễn đàn trao đổi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy về các vấn đề liên quan đến các nghiên cứu về tâm lý, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật và xã hội học; Tạo cơ hội và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, học viên, cán bộ nghiên cứu trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí