Hội thảo Quốc tế “Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích được trong cuộc cách mạng Công nghiệp 5.0”

Hội thảo Quốc tế“Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích được trong cuộc cách mạng Công nghiệp 5.0”

Hội thảo Quốc tế “Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích được trong cuộc cách mạng Công nghiệp 5.0”

  • Tên tiếng Anh: Explainable Artificial Intelligence for Industry 5.0
  • Thời gian: ngày 6/9
  • Địa điểm: Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí