Hội thảo KH "Pháp luật về đăng ký bản quyền cho các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề OCOP"

Hội thảo KH "Pháp luật về đăng ký bản quyền cho các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề OCOP"

Hội thảo KH "Pháp luật về đăng ký bản quyền cho các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề OCOP"

  • Thời gian: 8h, ngày 16/5/2023
  • Địa điểm: Hội trường 401 Đại học Đông Á
  • Đơn vị đăng cai: Khoa Luật Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí