Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020

Hấp dẫn phần trình bày những sản phẩm nghiên cứu ứng dụng từ sinh viên Đại học Đông Á!

  • 59 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa
  • 28 đề tài được đề cử trình bày tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019-2020 với 2 hình thức:
    • 13 đề tài poster
    • 15 đề tài powerpoint

Thời gian: từ 7h00 ngày 24/7/2020

Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí