Thông báo về việc góp ý báo cáo tự đánh giá 3 chương trình đào tạo 3 ngành QTKD, Kế toán, Ngôn ngữ Anh

Thông báo về việc góp ý báo cáo tự đánh giá 3 chương trình đào tạo 3 ngành QTKD, Kế toán, Ngôn ngữ Anh

Thông báo về việc góp ý báo cáo tự đánh giá 3 chương trình đào tạo 3 ngành

Thông báo về việc góp ý kiến dự thảo báo cáo tự đánh giá 03 CTĐT ngành QTKD, Kế toán, Ngôn ngữ Anh theo những file đính kèm dưới đây:

1. Ngành Quản trị kinh doanh - tải về

2. Ngành Kế toán - tải về

3. Ngôn ngữ Anh - tải về

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí