Buổi 2 Seminar “AI – CHATGPT trong giáo dục, nghiên cứu khoa học và truyền thông”

Buổi 2 Seminar “AI – CHATGPT trong giáo dục, nghiên cứu khoa học và truyền thông”

Buổi 2 Seminar “AI – CHATGPT trong giáo dục, nghiên cứu khoa học và truyền thông”

Buổi 2 Seminar “AI – CHATGPT trong giáo dục, nghiên cứu khoa học và truyền thông”

  • Thời gian: ngày 16/3/2023
  • Địa điểm: Phòng Hội nghị 303 Đại học Đông Á
  • Nội dung: 
  • Chuyên đề 1: Công nghệ và giáo dục, ứng dụng ChatGPT vào giảng dạy, học tập
  • Chuyên đề 2: Open AI – ChatGPT – Tác động đến phương thức tiếp cận và đào tạo sinh viên tại Đại học Đông Á trong giai đoạn mới
  • Chuyên đề 3: Các định hướng thích ứng với AI – ChatGPT đối với các ngành đào tạo về Marketing và truyền thông của Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí