THÔNG TIN THÔNG BÁO - THANH TRA GIÁO DỤC
Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017 - 06/01/2017

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/QĐ-ĐHĐA
Đà Nẵng, ngày 05 tháng 1 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Á;

Căn cứ Thông tư số 23/2016/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động Trường Đại học Đông Á và chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng, Thanh tra giáo dục và Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017 của Trường Đại học Đông Á, gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn Thanh tra, Trưởng, Phó đoàn Thanh tra và các ủy viên được quy định tại Điều 3, 9, 10 và 11 của Quy định về Tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi ban hành theo Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường Đại học Đông Á.

Điều 3. Đoàn Thanh tra các kỳ thi hoạt động kể từ ngày thành lập và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong năm học 2016-2017.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Hội đồng thi trong năm học 2016- 2017, các đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận

HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 5

- VT, TTr.

Đã ký

TS. Dương Tấn Diệp

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐOÀN THANH TRA CÁC KỲ THI

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐA ngày 05/ 01/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á)

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Ông Nguyễn Văn Dũng

TP. ĐBCL-TTGD- PC

Trưởng đoàn

2

ThS. Nguyễn Như Minh

Cán bộ

Phó trưởng đoàn

3

Ông Nguyễn Hồng Phúc

Cán bộ

Thành viên

4

Bà Nguyễn Thị Thảo Ny

Cán bộ

Thành viên

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định về việc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Đông Á
 • Quyết định thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2017
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ
 • Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016 – 2017
 • Quyết định về việc thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013, 2014 và 2015
 • Danh sách thành viên đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 (Thay đổi)
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016
 • Kế hoạch Thanh tra - Tháng 5/2016
 • Kế hoạch thanh tra - Tháng 4/2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông 2016
 • Quyết định thành lập Hội đồng dự giờ
 • Kế hoạch kiểm tra biên chế GV và Hồ sơ học phần lần 2 năm học 2015-2016
 • Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kết quả Tuyển sinh năm 2015
 • Quyết định số 477/QĐ-ĐHĐA ngày 26/10/2015 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016