TRIẾT LÝ HỌC TẬP SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

  • 1.  Học để phát triển bản thân
  • 2.  Học để làm đúng cách
  • 3.  Học để thành công
  • 4.  Học để làm người trách nhiệm