THÔNG TIN BA CÔNG KHAI (Năm học 2017 - 2018)

STT Nội dung Đơn vị Số lượng
1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 14
2 Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 14
3 Diện tích đất của trường Ha 29.722
4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo m2 19.859,4
4.1 Diện tích giảng đường, phòng học m2 15.044
4.2 Diện tích thư viện m2 1.881,4
4.3 Diện tích phòng thí nghiệm m2 174
4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành m2 2.760
5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 0
6 Tổng số giảng viên cơ hữu hợp đồng dài hạn Người 288
6.1 Giáo sư Người 1
6.2 Phó giáo sư Người 13
6.3 Tiến sỹ Người 43
6.4 Thạc sỹ Người 164
6.5 Chuyên khoa y cấp I, II Người 0
6.6 Đại học Người 67
6.7 Cao đẳng Người 0
6.8 Trình độ khác Người 0
7 Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy Người 4.130
7.1 Nguyên cứu sinh Người  
7.2 Học viên cao học Người 50
7.3 Chuyên khoa y cấp II Người  
7.4 Chuyên khoa y cấp I Người  
7.5 Đại học Người 4.091
7.6 Cao đẳng Người 39
7.7 Trung cấp chuyên nghiệp Người  
8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 76,7%
9 Tổng thu năm 2017 Tỷ đồng 77,442
9.1 Từ ngân sách nhà nước Tỷ đồng 0
9.2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 74,991
9.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng 1,740
9.4 Từ nguồn khác Tỷ đồng 0,711