Mục tiêu ra trường

MỤC TIÊU SINH VIÊN ĐÔNG Á

 

 

MỤC TIÊU CỤ THỂ

SV ở các bậc học phải đủ các điều kiện về tiêu chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp ra trường (theo quy định của Bộ GD&ĐT)