Khẩu hiệu hành động

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

 

TẬP TRUNG PHÁT HUY NỘI LỰC, PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA HỆ THỐNG, MỞ RỘNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

 

TS. Nguyễn Thị Anh Đào

CHỦ TỊCH HĐQT ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

NHỮNG CÁI "NHẤT" MÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ ĐÓNG GÓP VÀO GIÁ TRỊ CỦA ĐẠI HỌC ĐÔNG Á