BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Số: 10/LTTNTH/ĐT-ĐHĐA Đà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2010
LỊCH THI THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH 
BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY  KHÓA II - NIÊN KHOÁ - 2007 - 2010
Ngành đào tạo Tổng số lớp TT Tên môn thi Phần thi Ngày thi                         Ghi chú

thuyết
(LT)
Thực hành
(TH)
3/21/2010 3/22/2010 3/28/2010      
7h00 9h15 13h00 15h15 7h00 9h15 13h00 15h15 7h00 9h15 13h00 15h15 7h00 9h15 13h00 15h15 7h00 9h15 13h00 15h15 7h00 9h15 13h00 15h15
XÂY DỰNG XÂY DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP   1 Tin học văn pḥng  X X LT               TH                                
2 Autocad    X         TH                                      
3 Kỹ thuật đánh máy   X   TH                                            
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP   1 Tin học văn pḥng  X X   LT               TH                              
2 Kế toán máy   X           TH                                    
3 Kỹ thuật đánh máy   X TH                                              
TIN HỌC ỨNG DỤNG   1 Corel X   LT                                                
2 Lập tŕnh Web + Photoshop   X         TH                                      
QUẢN TRỊ VĂN PH̉NG   1 Tin học văn pḥng X X LT                   TH                            
2 Microsoft Access   X             TH                                  
3 Kỹ thuật đánh máy   X     TH                                          
 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG   1 Tin học văn pḥng X X   LT                   TH                          
2 Curcuit Market   X               TH                                
3 Kỹ thuật đánh máy   X       TH                                        
QUẢN TRỊ KINH DOANH   1 Tin học văn pḥng X X LT               TH                                
2 Microsoft Access   X         TH                                      
3 Kỹ thuật đánh máy   X   TH                                            
VIỆT NAM HỌC   1 Tin học văn pḥng X X   LT                   TH                          
2 Microsoft Access   X               TH                                
3 Kỹ thuật đánh máy   X       TH                                        
* Lưu ư: + Lịch thi cụ thể sẽ được Nhà trường niêm yết tại hệ thống bảng thông báo vào ngày 15/03/2010.
               + Yêu cầu ban cán sự các lớp theo dơi lịch thi thông báo cho toàn thể sinh viên trong lớp được biết.
KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG
Đă kư
TS. Nguyễn Khắc Sính