Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |    Giảng viên    |    Nghiên cứu KH    |    Tuyển sinh
TIN TỨC NGÀNH
Điểm mới trong Bộ chỉ số hành chính theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính - 19/10/2015

Ngày 09 tháng 3 năm 2015, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1346/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Chỉ số thay thế Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính kèm theo Quyết định số 7316/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2013 nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đánh giá xếp hạng cải cách hành chính trong thời gian tới. Theo Bộ chỉ số mới, một số tiêu chí không còn phù hợp với thực tiễn đã được bãi bỏ, sửa đổi hoặc nghiên cứu, bổ sung nhằm đánh giá trọng tâm trọng điểm về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020, cụ thể: 

1. Về một số tiêu chí đã được bãi bỏ 

a) Việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác tiếp nhận và theo dõi, quản lý hồ sơ hiệu quả, kịp thời (đối với Bộ Chỉ số Sở, ban, ngành); 

b) Kết quả thực hiện cuộc vận động "3 hơn" trong CCHC; 

c) Triển khai đầy đủ các nội dung quy định của thành phố về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong nội bộ và đối với các đơn vị trực thuộc; 

d) Có triển khai kiểm tra các nội dung đã phân cấp về mặt quản lý nhà nước cho các cơ quan, đơn vị theo quy định pháp luật; 

đ) Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức, viên chức (theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2010 của UBND thành phố). 

2. Về một số tiêu chí được sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế 

a) Có hình thức mới và sản phẩm cụ thể để tuyên truyền các nội dung về CCHC đến đối tượng khách hàng của cơ quan, đơn vị, cụ thể thành 02 tiêu chí: 

- Có hình thức mới để tuyên truyền các nội dung về CCHC 

- Có sản phẩm cụ thể trên thực tế về các hình thức tuyên truyền CCHC 

b) Thực hiện cập nhật và công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) đúng quy định, cụ thể thành 02 tiêu chí: 

- Thực hiện cập nhật bộ TTHC đúng quy định 

- Thực hiện việc công bố TTHC đúng quy định 

c) Kết quả của các TTHC đã được đơn giản hóa hoặc kiến nghị đơn giản hóa trong năm, cụ thể thành 02 tiêu chí: 

- Có kiến nghị đơn giản hóa TTHC 

- Kiến nghị đơn giản hóa được phê duyệt và đươc thực hiện trên thực tế (đánh giá thông qua tỉ lệ hồ sơ đối với thủ tục được đơn giản trên tổng số hồ sơ tại đơn vị tiếp nhận trong năm tại đơn vị) 

+ Từ 30% tổng số hồ sơ trở lên 

+ Từ 10% đến 30% tổng số hồ sơ 

+ Dưới 10% tổng số hồ sơ 

d) Tiêu chí Đảm bảo công khai các TTHC đầy đủ, cập nhật kịp thời, dễ tìm hiểu, được cụ thể thành 02 tiêu chí: 

- Các TTHC được công khai đầy đủ và cập nhật kịp thời theo Bộ TTHC mới nhất 

- Các TTHC được sơ đồ hóa hoặc điều chỉnh theo hướng ngắn gọn, dễ tìm hiểu 

đ) Cụ thể hóa tiêu chí: "Có chính sách hỗ trợ riêng của đơn vị đối với công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ" như sau: Chính sách hỗ trợ riêng ngoài chế độ theo quy định được hiểu là ngoài việc hỗ trợ về thời gian, lương theo quy định thì đơn vị còn hỗ trợ người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc tự đào tạo bồi dưỡng một khoản kinh phí khác (ngoài lương). 

e) Ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị tại Bộ Chỉ số sở, ban, ngành, điều chỉnh thành 03 tiêu chí như sau: 

- Nhập 90% trở lên văn bản đến và đi lên hệ thống quản lý văn bản điều hành (có đính kèm bản scan hoặc file mềm) 

- Thủ trưởng đơn vị thực hiện bút phê và luân chuyển văn bản trên hệ thống quản lý văn bản điều hành (trên 50% tổng số văn bản đến) 

- Thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành trong nội bộ đơn vị thông qua Hệ thống quản lý văn bản điều hành hoặc Cổng thông tin nội bộ của đơn vị 

g) Từ 100% đơn vị dịch vụ hành chính công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 2 tại Bộ chỉ số sở, ban, ngành điều chỉnh thành: Có xây dựng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4  trong năm 2014; 

h) Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đánh giá thông qua các thành tích khen thưởng tại Bộ chỉ số sở, ban, ngành về Cờ thi đua của Bộ hoặc UBND thành phố điều chỉnh thành: Cờ thi đua của UBND thành phố. 

3. Về các tiêu chí bổ sung mới 

a) Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố, cụ thể thành các tiêu chí như sau: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

+ Kế hoạch được ban hành đúng thời hạn (theo thời gian văn bản gửi Sở Nội vụ) 

+ Kế hoạch đẩy đủ các nội dung theo yêu cầu 

- Nội dung đăng ký thực hiện: 

+ Cụ thể, rõ ràng, có thể lượng hóa được kết quả đầu ra 

+ Giải pháp đưa ra tập trung vào lĩnh vực phức tạp đã được nêu tại Chỉ thị 29-CT/TU (đối với các đơn vị không có lĩnh vực phức tạp thì tính 2 điểm) 

- Có giải phát triển khai, theo dõi, giám sát, xử lý cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU 

- Tỉ lệ kết quả hoàn thành nội dung đơn vị đã đăng ký so với yêu cầu 

+ Đạt từ 90% trở lên 

+ Từ 80% đến dưới 90% 

+ Từ 70% đến dưới 80% 

b) Thực hiện việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong việc tham gia khảo sát mức độ hài lòng thông qua trực tuyến đối với Bộ Chỉ số UBND quận, huyện, cụ thể như sau: 

- Trên 80% đơn vị trực thuộc triển khai và đảm bảo số lượng phiếu theo quy định 

- Từ 50% đến 80% đơn vị trực thuộc triển khai và đảm bảo số lượng phiếu theo quy định 

c) Rà soát, góp ý hoàn thiện Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã đối với Bộ Chỉ số UBND quận, huyện 

Ngoài ra, một số tiêu chí sẽ thay đổi phương pháp triển khai chấm điểm Bộ Chỉ số ban hành kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của UBND thành phố, cụ thể 

a) Về tiêu chí điểm thưởng sáng kiến của đơn vị: Trong năm 2015 sẽ tiến hành công nhận sáng kiến với mức điểm tối đa là 03 điểm. Sáng kiến phải được Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố hoặc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở công nhận. Tổ giúp việc đánh giá xếp hạng chỉ tiến hành ghi nhận và trình Hội đồng đánh giá xếp hạng khi sáng kiến có mô tả cụ thể sản phẩm đầu ra và kết quả đạt được, áp dụng vào thực tiễn công việc (có số liệu chứng minh cụ thể). 

Riêng 02 điểm thưởng sẽ chỉ tiến hành chấm điểm đối với các đơn vị có sáng kiến được Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì công nhận (mỗi sáng kiến được 01 điểm thưởng, tối đa không quá 02 điểm thưởng). 

b) Về cờ thi đua của Chính phủ hoặc bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Trong năm 2015 sẽ tiến hành lấy kết quả từ văn bản đề nghị của UBND thành phố đối với Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ để chấm điểm vào Bộ Chỉ số đánh giá xếp hạng của các đơn vị.


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Đối thoại trực tuyến với chủ đề “Chung tay cải cách hành chính”
  • Đà Nẵng đang hướng đến lưu trữ tài liệu điện tử
  • Công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng: 05 năm nhìn lại
  • Tình hình thực hiện cơ chế phối hợp và mở rộng cơ chế một cửa liên thông, liên kết trong giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2015
  • Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX 2014)
  • Thời của các kho lưu trữ trực tuyến
  • Đà Nẵng có 223 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố
  • Thủ tướng trực tiếp thúc đẩy việc Cải cách hành chính
  • Đà Nẵng - Dân bất ngờ nhận được thiệp chúc mừng của UBND
  • Chính thức bỏ con dấu doanh nghiệp từ 01/07/2015