Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |    Giảng viên    |    Nghiên cứu KH    |    Tuyển sinh
CÁC LỚP NGẮN HẠN
Nội dung bài Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp lớp TC CTXH - 24/07/2015

                  Nội dung báo cáo thực tập

PHẦN 1- GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ XÃ HỘI
1.  Tên cơ sở
2.   Địa chỉ:
3.   Tên cơ quan chủ quản của cơ sở
4.    Địa chỉ:
5     Mục đích của cơ sở
6.    Đối tượng chính của cơ sở phục vụ
7.    Tổ chức của cơ sở
a) Ban điều hành
b) Các bộ phận trong tổ chức
c) Vẽ sơ đồ tổ chức
8. Nhân sự
a) Nhân sự chuyên môn CTXH
b) Nhân sự không chuyên môn
 9. Các hoạt động chăm sóc đối tượng
10. Nhận xét của học viên về các hoạt động của cơ sở
PHẦN 2 - TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
1. Bối cảnh chọn thân chủ
Trong phần này học viên mô tả bối cảnh chọn lựa thân chủ (học viên có được thân chủ trong hoàn cảnh nào, với cách tiếp cận nào, do ai giới thiệu…).
2. Hồ sơ xã hội của thân chủ
Thông tin cá nhân thân chủ
Họ và tên:                   
Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh:
Hiện cư ngụ tại:
Các thông tin khác về thân chủ như:
· Quá trình sinh sống và lớn lên: Trình bày các thông tin như thân chủ sinh ra ở đâu? Quá trình sống đã chuyển chỗ ở như thế nào? Có các sự kiện gì đặc biệt, có tác động lớn đến nhận thức và đời sống thân chủ đã xảy ra?...
· Tình trạng học vấn, chuyên môn: Trình bày các thông tin về trình độ học vấn, chuyên ngành, quá trình học tập (các khó khăn, trở ngại hoặc một số sự kiện đáng chú ý…)
· Tình trạng nghề nghiệp: Nghề nghiệp hiện tại và quá trình thay đổi chỗ làm việc, vị trí làm việc – nguyên nhân thay đổi.
· Tình trạng sức khỏe thể chất: Tình trạng sức khỏe hiện tại, lịch sử bệnh tật, quá trình chữa trị…
· Tình trạng sức khỏe tâm thần: Tình trạng sức khỏe tâm thần hiện tại và các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần mà thân chủ đã từng gặp
· Các vấn đề khác: gồm sở thích, năng khiếu, các thói quen, hoạt động tôn giáo tín ngưỡng..
Thông tin môi trường thân chủ
Các thông tin về môi trường của thân chủ được trình bày ở đây:
· Thông tin về cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, đánh giá về các mối quan hệ trong gia đình và ảnh hưởng của các thành viên trong gia đình đối với thân chủ.
· Môi trường sống chung quanh thân chủ như trường học, khu phố, tổ dân phố, …, môi trường nghề nghiệp của thân chủ như nơi thân chủ làm việc, các hệ thống dịch vụ như giải trí, y tế, bảo hiểm…và mối tương tác giữa thân chủ và các hệ thống này
· Trong phần này học viên cũng phải vẽ được sơ đồ phả hệ và sơ đồ sinh thái của thân chủ và phân tích các khía cạnh có liên quan
3. Vấn đề của thân chủ
Mô tả vắn tắt vấn đề tâm lý - xã hội của thân chủ mà học viên cùng thân chủ nhận diện được trong quá trình tiếp cận và tìm hiểu thân chủ. Phần mô tả chi tiết về phần này sẽ được đề cập đến ở phần sau.
4. Tiến trình làm việc với thân chủ
Giai đoạn 1: Tiếp cận thân chủ và nhận diện vấn đề của thân chủ
Trong phần này học viên cần trình bày các phần sau đây:
· Quá trình tiếp cận thân chủ: học viên đã tiếp cận và thiết lập quan hệ với thân chủ như thế nào? Khó khăn và thuận lợi.
· Nhận diện vấn đề của thân chủ: học viên đã khám phá, nhận diện những vấn đề của thân chủ là gì? (Có thể thân chủ hiện đang gặp nhiều vấn đề, học viên cùng thân chủ lựa chọn một vấn đề/một nhu cầu ưu tiên để thực tập và trình bày trong Báo cáo thực tập)
· Mô tả chi tiết vấn đề mà thân chủ đang gặp phải, đảm bảo đầy đủ các thông tin sau đây:
              - Tên vấn đề, biểu hiện của vấn đề, lịch sử/diễn tiến của vấn đề, nhận thức, cảm xúc của thân chủ với vấn đề, các nỗ lực để thay đổi/giải quyết vấn đề của thân chủ trong quá khứ.
              - Nguyên nhân: các nguyên nhân từ phía thân chủ, gia đình, bạn bè…chính sách,…Các yếu tố, cá nhân có tác động đến việc làm giảm hoặc trầm trọng thêm vấn đề.
              - Hậu quả: ảnh hưởng của vấn đề đến bản thân và đời sống của thân chủ.
Giai đoạn 2: Đánh giá và lập kế hoạch giúp đỡ
Trong phần này học viên cần trình bày các phần sau đây:
· Đánh giá vấn đề của thân chủ: học viên cùng thân chủ phân tích và đánh giá vấn đề của thân chủ (mức độ, tình trạng, …) nhằm xác định những loại giúp đỡ nào là cần thiết đối với thân chủ dựa trên ý kiến, suy nghĩ và cảm xúc của thân chủ. Học viên chú trọng sức mạnh và trở ngại của bản thân thân chủ và môi trường sống trong việc giải quyết vấn đề. học viên phải vẽ và phân tích được cây vấn đề của thân chủ
· Xác định mục tiêu và lập kế hoạch giúp đỡ thân chủ: học viên cùng thân chủ xác định mục tiêu về sự thay đổi (mục tiêu giải quyết vấn đề của thân chủ) và lên kế hoạch nhằm giúp đỡ thân chủ dựa trên sự đánh giá vấn đề thân chủ, đặc điểm môi trường xã hội của thân chủ cũng như điểm mạnh của thân chủ. Kế hoạch cần có tính thực tế, khả thi và đánh giá được.
· Các nội dung cần có trong bản kế hoạch giúp đỡ: (trình bày theo dạng khung)
Mục tiêu
Hoạt động
Thời gian
Người/tổ chức chịu trách nhiệm
 
 
 
 
 
 
 
 
Giai đoạn 3: Thực hiện kế hoạch giúp đỡ (quá trình can thiệp)
Trong phần này học viên cần trình bày quá trình can thiệp của học viên, thân chủ hoặc/và cả hai vào tiến trình giúp đỡ thân chủ. Những hành động can thiệp này có thể trực tiếp vào thân chủ, có thể vào những cá nhân khác, nhóm, cộng đồng, tổ chức, chính sách, … nhằm hỗ trợ thân chủ giải quyết vấn đề của chính mình, tạo ra sự thay đổi tích cực nơi thân chủ.
Giai đoạn 4: Lượng giá và kết thúc
Trong phần lượng giá học viên cần trình bày những lượng giá đối với tiến trình can thiệp đã thực hiện đã đạt được những kết quả gì. So với các mục tiêu giúp đỡ đã được xây dựng trong kế hoạch giúp đỡ giải quyết vấn đề của thân chủ thì mức độ đạt ra sao. Xem thử nhu cầu (vấn đề) của thân chủ có được giải quyết không, được giải quyết ra sao, ở mức độ nào, …
Trong phần kết thúc học viên cần trình bày những vấn đề liên quan đến pháp lý và đạo đức. Chẳng hạn như những hành động can thiệp liệu có ảnh hưởng gì đến thân chủ về mặt pháp lý và đạo đức không, hoặc học viên có làm điều gì có khuynh hướng hoặc khả năng trái với quy điều đạo đức dành cho nhân viên xã hội không.
PHẦN 3 - KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Học viên mô tả vắn tắt trường hợp đã can thiệp bao gồm những thông tin sau: mô tả vắn tắt về thân chủ, môi trường sống, vấn đề của thân chủ, đánh giá từ phía học viên, lập kế hoạch can thiệp và thực hiện kế hoạch can thiệp. kết quả đạt được, sự thay đổi đó là gì, những gì chưa đạt được so với mục tiêu đề ra, lý do chưa đạt được là gì. Học viên đề xuất những khuyến nghị đối với cơ sở, cơ quan chủ quản và nhà nước.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Học viên liệt kê các tài liệu tham khảo đã sử dụng trong quá trình thực tập. Hình thức liệt kê tài liệu tham khảo phải theo đúng qui định trình bày của một văn bản khoa học.
PHỤ LỤC
Phần này học viên đưa tất cả những hình ảnh, công cụ sử dụng trong quá trình thu thập thông tin đánh giá vấn đề (nếu có)./.


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Thông báo lễ Bế giảng lớp Trung cấp nghề Công tác xã hội
  • Lịch thi Tốt nghiệp lớp Trung cấp CTXH
  • Đề cương thực tập tốt nghiệp lớp CTXH
  • Những hình ảnh lưu niệm lớp Trung cấp Công tác xã hội
  • Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014-2015 lớpTrung cấp CTXH
  • Thông báo lễ Bế giảng khóa chuyển đổi chuyên ngành CTXH dành cho giảng viên
  • Một số hình ảnh về lớp Trung cấp nghề CTXH
  • Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2014-2015 lớp Trung cấp nghề Công tác xã hội
  • Thông báo mời dự lễ khai giảng lớp chuyển đổi giảng viên Công tác xã hội
  • Thông báo Lễ khai giảng lớp Trung cấp Nghề Công tác Xã hội