THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Quyết định v/v ban hành sứ mệnh ĐH Đông Á - 20/12/2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Sứ mệnh Trường Đại học Đông Á

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Á;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-ĐHĐA ngày 04/5/2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đông Á;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 15/3/2016 của Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Á,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Sứ mệnh Trường Đại học Đông Á là:

“Đầu tư kiến thức phát triển năng lực cá nhân, chuyên môn nghề nghiệp, để tạo dựng con đường thành công và đóng góp vào sự phát triển cộng đồng xã hội ”.

 (Kèm theo Bản diễn giải Sứ mệnh).

Điều 2. Các đơn vị căn cứ Sứ mệnh này để xây dựng chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch chiến lược phát triển của Nhà trường và đơn vị.  

Điều 3. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, chính xác nội dung, ý nghĩa của Sứ mệnh đến toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên trong đơn vị để có thể giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong và ngoài nước, góp phần nâng cao uy tín, vị thế Trường Đại học Đông Á.

Điều 4. Các nội dung trái với Quyết định này đều được bãi bỏ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Trưởng các đơn vị thuộc trường, toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên của Trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                                                                 (Đã  ký)

                                                                                                                     TS. Nguyễn Thị Anh Đào


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2018
  • Danh sách hội đồng bảo vệ ĐATN khóa 16A2 & 15A3
  • Kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ năm 2018
  • Thông báo v/v nghỉ tết Mậu Tuất năm 2018
  • Xét miễn giảm học phần kỹ năng đối với sinh viên bậc đại học hệ liên thông khóa 2017
  • Thông báo về việc nộp kết quả học tập GDQP-AN
  • Khoa XD-KT rộn ràng chuẩn bị hội thi cắm hoa chào mùa Hiến chương 2017
  • Lịch thi Vòng sơ khảo Gala Tri ân
  • Lịch thi đấu Hội thao Chào mùa hiến chương 20-11
  • Nội dung thi đấu tại Hội thao Chào mùa Hiến chương 20-11