THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Thông báo về việc nộp kết quả học tập GDQP-AN - 17/11/2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 117/TB-ĐHĐA                                                     Đà Nẵng, ngày 06 tháng 11  năm 2017

 THÔNG BÁO

Về việc nộp kết quả học tập GDQP-AN

- Căn cứ Thông tư số 31/2012/QĐ-BGDĐT ngày 12/9/2012 và Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT  ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng-An ninh trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy;

- Căn cứ chương trình đào tạo bậc đại học và cao đẳng khoá nhập học 2017.

Nhà trường thông báo cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng khoá nhập học 2017 và sinh viên các khóa trước chưa học Giáo dục Quốc phòng-An ninh như sau:

1. Sinh viên nộp kết quả đã học tập học phần GDQP-AN

 - Sinh viên liên thông từ TCCN lên đại học: nộp bảng điểm của bậc TCCN pho to công chứng, trong đó có học phần GDQP-AN và nộp bản chính để đối chiếu

- Sinh viên liên thông từ cao đẳng lên đại học: nộp chứng chỉ GDQP-AN pho to công chứng và nộp bản chính để đối chiếu

- Sinh viên bậc đại học chính quy, nếu đã học GDQP-AN thì nộp kết quả GDQP-AN đã học pho to công chứng và nộp bản chính để đối chiếu

2. Sinh viên thuộc đối tượng được miễn, tạm hoãn học GDQP-AN theo Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLB-BGDĐT-BLĐTBXH nộp bản pho to công chứng và nộp bản chính để đối chiếu

 - Đối tượng được miễn học môn học GDQP-AN:

  + Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

  + Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP-AN tương ứng với trình độ đào tạo;

  + Sinh viên là người nước ngoài.

- Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP-AN, gồm: sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần có điểm đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 10.

- Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

  + Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

  + Sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

  + Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

- Đối tượng được tạm hoãn học GDQP-AN:

  + Sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi sinh viên điều trị;

  + Sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

3. Sinh viên các khóa trước phải có đơn đề nghị học GDQP-AN và nộp học phí theo quy định, Nhà trường mới lập danh sách để TTGDQP-AN Đà Nẵng biên chế lớp học tập.

4. Cố vấn học tập thu giấy tờ của sinh viên thuộc đối tượng được miễn, tạm hoãn học GDQP-AN; đơn đề nghị học của sinh viên khóa trước (lập danh sách từng đối tượng) đồng thời đối chiếu bản chính và lập danh sách sinh viên tham gia học GDQP-AN gửi cho phòng QLĐT&CTSV cả bản cứng và bản mềm trước ngày 10/3/2018.

5. Yêu cầu CVHT quán triệt cho SV lớp mình thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu trên. Đảm bảo 100% sinh viên được thông tin và hoàn thành chương trình đúng quy định, không để ảnh hưởng đến việc xét tốt nghiệp.

Mọi thắc mắc, khiếu nại sau này liên quan đến quyền lợi học tập của sinh viên do chưa hoàn thành chương trình GDQP-AN sẽ không được xem xét giải quyết.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ Phòng QLĐT&CTSV (Thầy Nguyễn Hồng Định, số điện thoại: 0905.142404) để được hướng dẫn.

 

Nơi nhận                                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG

  - Như trên (để thực hiện);                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

  - Lưu: VT, QLĐT&CTSV.                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                                           TS. Đỗ Trọng Tuấn


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2018
  • Danh sách hội đồng bảo vệ ĐATN khóa 16A2 & 15A3
  • Kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ năm 2018
  • Thông báo v/v nghỉ tết Mậu Tuất năm 2018
  • Quyết định v/v ban hành sứ mệnh ĐH Đông Á
  • Xét miễn giảm học phần kỹ năng đối với sinh viên bậc đại học hệ liên thông khóa 2017
  • Khoa XD-KT rộn ràng chuẩn bị hội thi cắm hoa chào mùa Hiến chương 2017
  • Lịch thi Vòng sơ khảo Gala Tri ân
  • Lịch thi đấu Hội thao Chào mùa hiến chương 20-11
  • Nội dung thi đấu tại Hội thao Chào mùa Hiến chương 20-11