THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Kế hoạch thực tập module nghề 1 khóa 2015 - 13/06/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC TẬP MODULE NGHỀ 1 BẬC ĐẠI HỌC VÀ

CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 2015

 Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017.

Căn cứ chương trình đào tạo năm 2015 bậc đại học chính qui khóa 2015 - 2019 và cao đẳng chính qui khóa 2015 - 2018.

      Nay Khoa kỹ thuật xây dựng lập kế hoạch đào tạo modul nghề 1 (TTCN) như sau:

- Giai đoạn 1: Sinh viên học nghề xây dựng tại xưởng thực hành của khoa, thời gian đào tạo 4 tuần, sau đợt học nghề sinh viên được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

- Giai đoạn 2: Sinh viên tham gia thực tập tại doanh nghiệp 8 tuần.

1.      Địa điểm:

Giai đoạn 1: Xưởng thực hành khoa Kỹ thuật xây dựng – 149 Đỗ Thúc Tịnh – TPĐN

Giai đoạn 2: Tại các doanh nghiệp xậy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2.      Kế hoạch chung:

Stt

Đợt học

Thời gian học

Lớp

Số/L SV (theo DS)

Tổng SV

Giáo viên

giảng dạy (dự kiến)

Ghi chú

1

Giai đoạn1

4 tuần:

Từ 08/5/2017 đến 03/6/2017

XD15A1.1

33

63

KS. Chế Trung Sanh

ThS. Phan Viết Chính

Học nghề xây dựng

XD15B1.1

XC15A1.1

XC15B1.1

9

18

3

KS. Trương Văn Ngô

ThS. Trần Ngọc Thành

2

Giai đoạn 2

8 tuần:

Từ 05/6/2017 đến 30/7/2017

XD15A1.1

10

63

ThS. Nguyễn Anh Vũ

Thực tập tại doanh nghiệp

XD15A1.1

10

ThS. Phan Viết Chính

XD15A1.1

13

ThS. Lê Thị Minh Khai

XD15B1.1

9

ThS. Nguyễn Tấn Khoa

XC15A1.1

11

ThS. Lương Vĩnh Phú

XC15A1.1

XC15B1.1

8

3

ThS. Trần Ngọc Thành

Tổng cộng

63SV

 

3.      Kế hoạch cụ thể cho giai đoạn thực tập công nhân tại doanh nghiệp (giai đoạn 2)

TT

Nội dung công việc

Thời gian

hoàn thành

Đơn vị

phụ trách

1

Tổ chức hướng dẫn SV viết đề cương đề tài TTCN.

 

1.1

Phát giấy giới thiệu cho sinh viên và cho SV đăng ký GVHD (Gặp mặt SV lần 1)

17/04/2017

Khoa,

GVHD

1.2

Rà  soát  và  lập  danh  sách  phân  công GVHD,  SV thực  hiện, trình BGH ký duyệt.

25/04/2017

Khoa

2

Xây dựng đề cương  TTCN

2.1

Xây dựng đề cương TTCN trình BGH phê duyệt

25/04/2017

Khoa

2.2

GVHD hướng dẫn SV viết đề cương TTCN theo mẫu của Khoa.

Từ 02/05/2017 đến 09/05/2017

GVHD, Khoa

2.3

SV hoàn thành đề cương TTCN chuyển GVHD và khoa phê duyệt.

10/05/2017

SV,GVHD, Khoa

2.4

SV nộp đề cương TTCN cho Khoa.(nộp cho Giáo vụ Khoa tại VP Khoa)

10/05/2017

SV, GV

3

Tổ chức TTCN tại doanh nghiệp

3.1

Khoa tổ chức gặp mặt SV quán triệt và dặn dò trước khi đi thực tập (Gặp mặt SV lần 2)

13/05/2017

Khoa

3.2

Tổ chức đưa SV đến thực tập tại doanh nghiệp

15/05/2017

Khoa, GVHD

3.3

SV tham gia thực tập công nhân theo nội dung đề cương, thời gian và địa điểm phân công

(8 tuần)

từ 05/06/2017

đến 30/07/2017

SV, GVHD, Doanh nghiệp

3.5

Tổ chức kiểm tra quá trình thực tập của SV tại doanh nghiệp trong thời gian thực tập.

05/06 – 30/07/2017

GVHD, LĐK/TBM

3.6

Tổ chức đón SV trở lại trường sau đợt thực tập.

31/07/2017

Khoa, GVHD

4

Tổ chức nộp và chấm báo cáo TTCN

4.1

GVHD hướng dẫn SV hoàn chỉnh và nộp báo cáo TTCN thông qua CBHD tại công trường nhận xét, cho điểm, nộp báo cáo cho GVHD nhận xét và cho điểm.

Từ 31/07 - 05/08/2017

SV, GVHD

4.2

Phân công GV và tổ chức chấm chéo các báo cáo TTCN TTBM tổng hợp và ghi vào bảng điểm SV

Từ 07/08 - 15/08/2017

SV, GVHD

4.3

Chuyển hồ sơ theo dõi, kết quả chấm TTCN cho Phòng đào tạo

15/08/2017

Giáo vụ khoa

 4.      Yêu cầu và tổ chức thực hiện

4.1.      Lãnh đạo Khoa

-          Phân công tổ chức soạn thảo hồ sơ thực hành và tổ chức hướng dẫn cho SV trước khi SV đi thực tập.

-          Liên hệ với doanh nghiệp đảm bảo cho SV có 100% thời gian được làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

-          Lập hồ sơ mẫu hướng dẫn và thống nhất sử dụng cho SV trong Khoa.

-          Tổ chức gặp mặt sinh viên lần 1, 2.

-          Tổ chức cho SV đăng ký đề tài thực tập công nhân. Lập danh sách GVHD, đề tài thực hiện trình BGH ra quyết định ban hành.

-          Tổ chức kiểm tra thực tập của SV tại doanh nghiệp

-          Khoa gửi đề xuất thành lập hội đồng, mời GV tham gia hội đồng, tổ chức chấm báo cáo và đánh giá kết quả toàn bộ đợt thực tập của SV.

4.2.      GV hướng dẫn

-          GVHD hướng dẫn SV viết đề cương thực tập công nhân và chuyển về khoa duyệt đúng thời gian qui định.

-          Tổ chức đưa SV đến thực tập tại doanh nghiệp.

-          GVHD hướng dẫn SV trong suốt thời gian thực tập tại doanh nghiệp (GVHD không được triệu tập SV về trường trong thời gian thực tập).

-          Hướng dẫn SV viết báo cáo đúng theo đề cương đã được duyệt và hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch

-          Thu nhận báo cáo, lập hồ sơ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện và rèn luyện kỹ năng thực tế trong thời gian SV thực tập tại doanh nghiệp.

4.3.      Sinh viên

-          Chọn đề tài thực tập công nhân theo lịch gặp mặt lần 1.

-          Hoàn thành đề cương thực tập công nhân đúng thời gian qui định theo sự hướng dẫn của GVHD.

-          Tham gia thực tập tại doanh nghiệp đúng thời gian qui định,

-          Thu thập số liệu tài liệu đầy đủ để thực hiện báo cáo thực tập.

-          Hoàn thành nhật ký thực tập theo tuần trong quá trình thực tập và báo cáo kết quả hàng tuần cho GVHD.

-          Hoàn thành báo cáo thực tập công nhân đúng tiến độ kế hoạch và nộp về văn phòng khoa đúng thời gian qui định.

                                                                              Đà nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2017

 BAN GIÁM HIỆU           P. ĐÀO TẠO           K. KT XÂY DỰNG         LẬP KẾ HOẠCH
                                                                                                         

 

                                                                                                             ThS. Phan Viết Chính

 

Nơi nhận:                                                                                    

- Lãnh đạo khoa; (Để chi đạo)            

- Toàn thể GV khoa KTXD, {thực hiện}                                                                         

- SV ĐH chính qui khoa KTXD khóa 2015 – 2019

- SV Cao đẳng chính qui KTXD khóa 2015 - 2018  

- Lưu GV khoa.                                                                                      

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2018
  • Danh sách hội đồng bảo vệ ĐATN khóa 16A2 & 15A3
  • Kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ năm 2018
  • Thông báo v/v nghỉ tết Mậu Tuất năm 2018
  • Quyết định v/v ban hành sứ mệnh ĐH Đông Á
  • Xét miễn giảm học phần kỹ năng đối với sinh viên bậc đại học hệ liên thông khóa 2017
  • Thông báo về việc nộp kết quả học tập GDQP-AN
  • Khoa XD-KT rộn ràng chuẩn bị hội thi cắm hoa chào mùa Hiến chương 2017
  • Lịch thi Vòng sơ khảo Gala Tri ân
  • Lịch thi đấu Hội thao Chào mùa hiến chương 20-11