THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm 2016-2017 - Ngành xây dựng cầu đường - 02/05/2017

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016-2017

1. BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY _ KHOÁ HỌC: 2013 - 2017

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Thiết kế đường ô tô 2 XC13A1.1 03/04/2017 07h30 416  
2 Thi công cầu bê tông XC13A1.1 12/04/2017 18h00 407  
3 Thiết kế cầu thép XC13A1.1 16/04/2017 15h30 407  

2. BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY _ KHOÁ HỌC: 2014 - 2018

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Thiết kế đường ô tô XC14A1.1
XC14A1.1.
03/04/2017 07h30 416  
2 Thiết kế cầu bê tông cốt thép XC14A1.1
XC14A1.1.
05/04/2017 07h30 407  
3 Thi công đường 1 XC14A1.1
XC14A1.1.
10/04/2017 15h30 407  

3. BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY _ KHOÁ HỌC: 2015 - 2019

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Kết cấu bê tông cốt thép 1 XC15A1.1 05/04/2017 15h30 404  
2 Autocad XC15A1.1 CHƯA THI      

4. BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY _ KHOÁ HỌC: 2016 - 2020

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Toán giải tích CE16A1. 05/04/2017 09h30 405  
2 Vật liệu xây dựng CE16A1. CHƯA THI      
3 Sức bền vật liệu CE16A1. CHƯA THI      

5. BẬC CAO ĐẲNG 3 NĂM _ KHOÁ HỌC: 2016 - 2020

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Toán giải tích CE16G1. 05/04/2017 09h30 405  
2 Trắc địa CE16G1. 12/04/2017 15h30 401  
3 Vật liệu xây dựng CE16G1. CHƯA THI      
4 Sức bền vật liệu CE16G1. CHƯA THI      

6. BẬC CAO ĐẲNG 3 NĂM _ KHOÁ HỌC: 2014 - 2017

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Dự toán XC14B1.1 03/04/2017 13h30 403  
2 Maketing căn bản XC14B1.1 05/04/2017 13h30 402  
3 Thi công cầu bê tông cốt thép XC14B1.1 12/04/2017 18h00 407  

7. BẬC CAO ĐẲNG 3 NĂM _ KHOÁ HỌC: 2015 - 2018

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Autocad XC15B1.1 CHƯA THI      

8. BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC_ KHOÁ HỌC: 2014 - 2017

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh XC14A3.1 12/03/2017 7h30 501  

9. BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC_ KHOÁ HỌC: 2015 - 2017

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Phần mềm thiết kế cầu đường XC15A2.1
XC15A2.1.
XC15A2.1..
12/04/2017 18h00 103  

10. BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC_ KHOÁ HỌC: 2015 - 2018

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Thiết kế đường ô tô 2 XC15A3.1
XC15A3.1.
04/04/2017 18h00 407  
2 Thi công cầu nâng cao XC15A3.1
XC15A3.1.
05/04/2017 18h00 407  
3 Vật liệu xây dựng (Chuyển đổi) XC15A3.1
XC15A3.1.
12/04/2017 18h00 407  
4 English 4 XC15A3.1
XC15A3.1.
16/04/2017 07h30 405  
5 Trắc địa (Chuyển đổi) XC15A3.1
XC15A3.1.
16/04/2017 15h30 401  
6 Thiết kế cầu thép XC15A3.1
XC15A3.1.
23/04/2017 07h30 407  

11. BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC_ KHOÁ HỌC: 2016 - 2018

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Cơ học kết cấu 2 CE16A221.
CE16A221..
04/04/2017 18h00 405  
2 Thi công cầu bê tông nâng cao CE16A221
CE16A221.
CE16A221..
05/04/2017 18h00 407  
3 English 3 CE16A221.
CE16A221..
16/04/2017 9h30 410  
4 Trắc địa (Chuyển đổi) CE16A221
CE16A221.
CE16A221..
16/04/2017 15h30 401  
5 Thiết kế cầu thép CE16A221
CE16A221.
CE16A221..
23/04/2017 07h30 407  

12. BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC_ KHOÁ HỌC: 2016 - 2019

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Cơ học kết cấu 2 CE16A321
CE16A321.
CE16A321..
04/04/2017 18h00 412  
2 Anh văn chuyên ngành CE16A321
CE16A321.
CE16A321..
10/04/2017 18h00 412  
3 Maketing căn bản CE16A321
CE16A321.
CE16A321..
12/04/2017 18h00 416  
4 English 2 CE16A321. 16/04/2017 07h30 412  

13. BẬC ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY_ KHOÁ HỌC: 2016 - 2018

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Anh văn chuyên ngành CE16A521 10/04/2017 18h00 412  
2 Vật liệu xây dựng (Chuyển đổi) CE16A521 12/04/2017 18h00 407  
3 Trắc địa CE16A521 12/04/2017 15h30 401  
4 Triển khai bản vẽ xây dựng CE16A521 27/04/2017 18h00 102  
5 Dự toán (Chuyển đổi) CE16A521 14/05/2017 09h30 401  

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Thông báo: Lễ khai giảng và đêm gala "Tài năng-hội nhập"
  • V/v ban hành Sứ mệnh Trường Đại học Đông Á
  • Hướng dẫn sinh viên khóa mới 2017 cập nhật thông tin sinh viên
  • Thông báo mở lớp học phần học lại - Hè 2017
  • Báo Thanh niên nhận định về môi trường giáo dục của ĐH Đông Á
  • Ngày hội việc làm và Lễ tốt nghiệp 2017
  • Đề cương thực tập module nghề 1 khóa 2015
  • Kế hoạch thực tập module nghề 1 khóa 2015
  • Danh sách học phần chuyển đổi bổ sung kiến thức ngành khóa Đại học liên thông 2016
  • Thông báo về việc đào tạo bổ sung, hoàn thiện chương trình giáo dục QP-AN Cho SV bậc Đại học liên thông từ CĐ, khóa nhập học 2016