LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á (Mã trường: DAD)
33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.3519929 - 0236.3519991
Website: www.donga.edu.vn - Email: tuyensinh@donga.edu.vn


Đơn vị Cán bộ tư vấn Số điện thoại E-mail

Phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0236.3519.991 - 3519.929 - 3531.332
Email: tuyensinh@donga.edu.vn

Trần Tuấn
 
0913.498.067
 
tuant.ts@donga.edu.vn

Khoa CNKT Xây dựng
Điện thoại: 0236.3828.557

Lương Vĩnh Phú
Lương Nguyễn Hoàng Phương
Nguyễn Anh Vũ
Phan Viết Chính

0905.300.022
0935.430.180
0988.030.392
0983.383.433
phulv@donga.edu.vn
phuonglnh@donga.edu.vn
vuna@donga.edu.vn
chinhpv@donga.edu.vn

 

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI