Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ 

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ - 26/07/2016 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

          Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Đông Á trên cơ sở trường Cao đẳng Đông Á;
          Căn cứ Quy định số 136/QĐ-ĐHĐA ngày 03/09/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Đông Á về việc quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường/khoa;
          Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-ĐHĐA ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng về Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Đông Á;  
         Căn cứ kết quả thực hiện đề tài theo hợp đồng số 30/2015/HĐNCKH-ĐHĐA ngày 12 tháng 08 năm 2015 về việc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường;
Theo đề nghị của phòng Khoa học trường Đại học Đông Á,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, mang tên: “Xây dựng bản đồ địa chất công trình vùng đồng bằng ven biển khu vực Đà Nẵng tỷ lệ 1:50.000 theo phương pháp nhóm đất đá phục vụ quy hoạch xây dựng và đào tạo” do bà Nguyễn Thị Hồng Nụ làm chủ nhiệm, gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo.
          Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức đánh giá và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường theo các văn bản quy định hiện hành của nhà trường và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 và chủ nhiệm đề tài căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG     
- Như điều 3 (để thực hiện);                                                                              
- Phòng khoa học;                                                                                            
- Lưu: VT.
     
                                                                                                                                          TS. Dương Tấn Diệp