QUY TRÌNH - QUY ĐỊNH
Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học (Thông tư Số 24 /2015/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 9 năm 2015) - 09/11/2015

 

BẢNG ĐÁNH GIÁ
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
 
( Thông tư Số 24 /2015/TT-BGDĐTngày 23 tháng 9 năm 2015
QUY ĐỊNH CHUẨN QUỐC GIA ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC)
 

TIÊN CHUẨN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH
1. Tiêu chuẩn 1: Đất đai, cơ sở vật chất và thiết bị
a) Diện tích đất cơ sở giáo dục đại học được giao ít nhất 25m2/1 sinh viên
 
a) Diện tích đất cơ sở giáo dục đại học được giao ít nhất 25m2/1 sinh viên
 
a) Diện tích đất cơ sở giáo dục đại học được giao ít nhất 25m2/1 sinh viên
 
a) Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo ít nhất 3m²/1 sinh viên.
 
a) Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo ít nhất 3m²/1 sinh viên.
 
a) Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo ít nhất 3m²/1 sinh viên.
 
b) Các hạng mục công trình xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về thiết kế công trình trường đại học hiện hành.
 
b) Các hạng mục công trình xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về thiết kế công trình trường đại học hiện hành.
 
b) Các hạng mục công trình xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về thiết kế công trình trường đại học hiện hành.
 
c) Có đủ các phương tiện, trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học;
 
c) Có đủ các phương tiện, trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học;
 
c) Có đủ các phương tiện, trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học;
 
c) Có cơ sở thực hành và trang thiết bị chuyên biệt theo yêu cầu đảm bảo chất lượng đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo đặc thù.
 
c) Có cơ sở thực hành và trang thiết bị chuyên biệt theo yêu cầu đảm bảo chất lượng đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo đặc thù.
 
c) Có cơ sở thực hành và trang thiết bị chuyên biệt theo yêu cầu đảm bảo chất lượng đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo đặc thù.
 
d) Thư viện và trung tâm thông tin học liệu có đủ giáo trình, sách tham khảo cần thiết cho các chương trình đào tạo
 
d) Thư viện và trung tâm thông tin học liệu có đủ giáo trình, sách tham khảo cần thiết cho các chương trình đào tạo
 
d) Thư viện và trung tâm thông tin học liệu có đủ giáo trình, sách tham khảo cần thiết cho các chương trình đào tạo
 
có bản quyền truy cập ít nhất 1 cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế
 
có bản quyền truy cập ít nhất 1 cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế
 
có bản quyền truy cập ít nhất 1 cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế
 
có ít nhất 1 tạp chí khoa học quốc tế (bản in hay bản điện tử) đối với mỗi ngành đào tạo.
 
có ít nhất 1 tạp chí khoa học quốc tế (bản in hay bản điện tử) đối với mỗi ngành đào tạo.
 
có ít nhất 1 tạp chí khoa học quốc tế (bản in hay bản điện tử) đối với mỗi ngành đào tạo.
 
đ) Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin kết nối tất cả các đơn vị liên quan đảm bảo tính sẵn sàng truy cập thông tin và sử dụng theo phân cấp quản lý của cơ sở giáo dục đại học;
 
đ) Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin kết nối tất cả các đơn vị liên quan đảm bảo tính sẵn sàng truy cập thông tin và sử dụng theo phân cấp quản lý của cơ sở giáo dục đại học;
 
đ) Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin kết nối tất cả các đơn vị liên quan đảm bảo tính sẵn sàng truy cập thông tin và sử dụng theo phân cấp quản lý của cơ sở giáo dục đại học;
 
trang thông tin điện tử có đầy đủ các thông tin cần phải công khai theo quy định của pháp luật và các thông tin cần thiết khác về cơ cấu tổ chức và các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục đại học cho sinh viên và những người quan tâm tra cứu
 
trang thông tin điện tử có đầy đủ các thông tin cần phải công khai theo quy định của pháp luật và các thông tin cần thiết khác về cơ cấu tổ chức và các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục đại học cho sinh viên và những người quan tâm tra cứu
 
trang thông tin điện tử có đầy đủ các thông tin cần phải công khai theo quy định của pháp luật và các thông tin cần thiết khác về cơ cấu tổ chức và các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục đại học cho sinh viên và những người quan tâm tra cứu
 

 

Xem toàn bộ nội dung thông tư tại đây


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Công văn 769/QLCL-KĐCLGD về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
 • Công văn 768/QLCL-KĐCLGD về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD Đại học
 • Công văn 767/QLCL-KĐCLGD về việc hướng dẫn đánh giá ngoài CSGD Đại học
 • Công văn 766/QLCL-KĐCLGD về việc hướng dẫn tự đánh giá CSGD Đại học theo Thông tư 12/2017
 • Thông tư số 12/TT-BGDĐT ban hành Quy định về Kiểm định cơ sở giáo dục đại học
 • Qui trình xây dựng quy trình
 • Qui trình soạn thảo văn bản
 • Qui trình khắc phục phòng ngừa
 • Thông tư số 04/2016/TT- BGDĐT ban hành ngày 14/3/2016 qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
 • Quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường ĐH, CĐ và TCCN
 • Công văn số 979/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/03/2015 về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016
 • Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 08/09/2015
 • Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012
 • Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012
 • Văn bản hợp nhất Số: 06 /VBHN-BGDĐT về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
 • Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013 về hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
 • Chỉ thị 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/8/2008 về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
 • Công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013 về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng Trường Đại học
 • Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ và TCCN