LỊCH LÀM VIỆC
Lịch trực ngoài giờ phòng ĐBCL-TTGD-PC - 18/02/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Số: 03 /LT-ĐBCL-TTGD-PC                                          Đà Nẵng, ngày 18 tháng 02 năm 2016
 
 
LỊCH TRỰC TỐI
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
PHÒNG ĐBCL-TTGD-PC
 (Áp dụng từ ngày 22/02/2016)
 
 

Buổi
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật
Tối
Luân phiên
Nguyễn Thảo Tiên
0914231721
Nguyễn Như Minh
0905638273
Nguyễn Văn Dũng
0905123200
Lê Văn Hải
0905995129
Luân phiên

 
 Tải về tại đây
                          


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Bảng phân công trực thanh tra năm học 2016-2017
 • Lịch họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục tháng 4/2016
 • Bảng phân công trực thanh tra học kỳ 2 năm học 2015-2016
 • Lịch họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục lần 3
 • Lịch họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo lần 1
 • Thông báo lịch kiểm tra minh chứng Kiểm định chất lượng
 • Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán - Bính thân 2016
 • Lịch họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục lần 2
 • Lịch họp Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá lần 2
 • Lịch họp các nhóm chuyên trách tiêu chuẩn tự đánh giá lần 1
 • Lịch họp Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá lần 1
 • Lịch họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục lần 1
 • Lịch trực buổi tối của Phòng ĐBCL-TTGD-PC (Áp dụng từ ngày 09/11/2015)
 • Lịch trực buổi tối của Phòng ĐBCL-TTGD-PC (Áp dụng từ ngày 20/10/2015)