LỊCH LÀM VIỆC
Thông báo lịch kiểm tra minh chứng Kiểm định chất lượng - 14/01/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
 
Số: 09/ĐHĐA-HĐTĐG
 
      
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO
LỊCH KIỂM TRA MINH CHỨNG KIỂM ĐỊNH CHÁT LƯỢNG
THÁNG 01.2016
 
 
Kính gửi: Các Trưởng nhóm phụ trách tiêu chuẩn KĐCL
                                               
Thực hiện kế hoạch số 75/KHTĐG- ĐHĐA ngày 10 tháng 11 năm 2015 về triển khai tự đánh giá.
Thực hiện kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng TĐG trong phiên họp Hội đồng ngày 30/12/2015 về việc kiểm tra kết quả thu thập minh chứng và báo cáo đánh giá tiêu chí.
Hội đồng Tự đánh giá thông báo đến các trưởng nhóm tiêu chuẩn lịch kiểm tra kết quả thu thập minh chứng và viết báo cáo đánh giá tiêu chí tại các nhóm chuyên trách cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn
Phụ trách tiêu chuẩn
Thời gian kiểm tra
Địa điểm kiểm tra
Người kiểm tra
Tiêu chuẩn 1
GS.TSKH. Lê Văn Hoàng
Sáng 18/1
 Tại VP HT
 Ban thư ký HĐTĐG: Thường trực ban thư ký và thành viên được phân công theo dõi các tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn 2
Bà Trần Thị Kim Thoa
Sáng 19/1
Tại phòng HCNS
Tiêu chuẩn 3
Ông Nguyễn Trọng Tùng
Sáng 20/1
Tại phòng QLĐT&CTSV
Tiêu chuẩn 4
 Ông Đỗ Anh Tuấn
Sáng 20/1
Tại phòng QLĐT&CTSV
Tiêu chuẩn 5
Bà Nguyễn Thị Ngọc Phúc
Sáng 19/1
Tại phòng HCNS
Tiêu chuẩn 6
Ông Hoàng Ngọc Phi
Chiều 20/1
Tại phòng CTSV
Tiêu chuẩn 7
TS.Trần Thanh
Sáng 21/1
Tại phòng KH
Tiêu chuẩn 8
TS.Trần Thanh
Sáng 21/1
Tại phòng KH
Tiêu chuẩn 9
Ông Lương Đình Huệ
Chiều 21/1
Tại phòng CSVC&ĐT
Tiêu chuẩn 10
Bà Huỳnh Thị Thiên Lý
Sáng 22/1
Tại phòng TCKT

 Đề nghị các trưởng nhóm tiêu chuẩn chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ minh chứng tương ứng tiêu chí và kết quả đánh giá từng tiêu chí để công tác kiểm tra theo lịch đạt kết quả; Minh chứng được lưu trữ ở 2 dạng: file (kèm danh mục theo mẫu của Ban thư ký) và văn bản giấy.
Ban thư ký báo cáo kết quả cụ thể cho Chủ tịch Hội đồng TĐG ngay sau khi hoàn thành đợt kiểm tra.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐ TĐG
- Ban thư ký ;
- Lưu TK HĐ.
 
CHỦ TỊCH HĐ TĐG
 
(đã ký)
 
GS.TSKH. LÊ VĂN HOÀNG


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Bảng phân công trực thanh tra năm học 2016-2017
  • Bảng phân công trực thanh tra học kỳ 2 năm học 2015-2016
  • Lịch trực ngoài giờ phòng ĐBCL-TTGD-PC
  • Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán - Bính thân 2016
  • Lịch trực buổi tối của Phòng ĐBCL-TTGD-PC (Áp dụng từ ngày 09/11/2015)
  • Lịch trực buổi tối của Phòng ĐBCL-TTGD-PC (Áp dụng từ ngày 20/10/2015)