LỊCH LÀM VIỆC
Lịch trực buổi tối của Phòng ĐBCL-TTGD-PC (Áp dụng từ ngày 20/10/2015) - 05/11/2015

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Số:    /LT-ĐHĐA                                                            Đà Nẵng, ngày     tháng 10 năm 2015
 
 
LỊCH TRỰC TỐI
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
PHÒNG ĐBCL-TTGD-PC
 (Áp dụng từ ngày 20 /10/2015)
 
 

Buổi
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật
Tối
Nguyễn Văn Dũng
0905123200
Lê Văn Hải
0905995129
Nguyễn Như Minh
0905638273
Phan Thị Ngọc Liên
0973882448
Luân phiên
Lê Văn Hải
0905995129

 
 
                            Nơi nhận                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
                        - BGH, các Phòng, Ban, Khoa;                                                                              (Đã ký)
                        - Lưu VT
                               

 

                                                                                                                 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Bảng phân công trực thanh tra năm học 2016-2017
  • Bảng phân công trực thanh tra học kỳ 2 năm học 2015-2016
  • Lịch trực ngoài giờ phòng ĐBCL-TTGD-PC
  • Thông báo lịch kiểm tra minh chứng Kiểm định chất lượng
  • Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán - Bính thân 2016
  • Lịch trực buổi tối của Phòng ĐBCL-TTGD-PC (Áp dụng từ ngày 09/11/2015)