THÔNG TIN THÔNG BÁO - THANH TRA GIÁO DỤC
Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ - 04/05/2017

 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                
        Số: 106 /QĐ-ĐHĐA          Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2017
           
QUYẾT ĐỊNH
v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo
trình độ Thạc sĩ
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
     -   Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Á;
     -   Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 v/v ban hành Quy chế đào tạo Thạc sĩ.
     -  Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học,trường Trung cấp chuyên nghiệp.
     -   Căn cứ hướng dẫn số 5266/BGDĐT-TTr ngày 24/10/2016 của Bộ GDĐT v/v hướng dẫn công tác thanh tra nội bộ năm học 2016- 2017 đối với CSGDĐH,trường CĐSP.
     -  Căn cứ hướng dẫn số 3136/SGDĐT-TTr ngày 31/8/2016 của Sở GD&ĐT Đà Nẵng v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2016 – 2017.
     -   Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm học 2016 – 2017 của Trường ĐH Đông Á (KH số 71/KH-ĐHĐA ngày 14/11/2016).
     -  Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại học Đông Á và Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng;
      Theo đề nghị của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng – Thanh tra giáo dục – Pháp chế
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Đông Á, gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn Thanh tra,Trưởng, Phó đoàn Thanh tra và các thành viên được quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường Đại học Đông Á.
Điều 3. Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ, hoạt động kể từ ngày thành lập và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Ban đào tạo Sau đại học, các đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
 
       
 Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 5;                                                                                                       
- Lưu: VT, TTr.                                                                               ( Đã ký)
 
 
 
                                                                                          TS. DƯƠNG TẤN DIỆP


 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐOÀN THANH TRA CÁC KỲ THI

(Kèm theo Quyết định số 106 /QĐ-ĐHĐA ngày 19/4/2017
của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á)
 


TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ
1
Ông Nguyễn Văn Dũng                 
TP. ĐBCL-TTGD- PC
Trưởng đoàn
2
ThS. Nguyễn Như Minh              
Cán bộ
Phó trưởng đoàn
3
Ông Nguyễn Hồng Phúc               
Cán bộ
Thành viên
4
Bà Nguyễn Thị Thảo Ny              
Cán bộ
Thành viên
5
Bà Nguyễn Thảo Tiên
Cán bộ
Thành viên

 
     Danh sách gồm có 05 người./.
 
 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định về việc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Đông Á
 • Quyết định thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2017
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng
 • Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016 – 2017
 • Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017
 • Quyết định về việc thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013, 2014 và 2015
 • Danh sách thành viên đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 (Thay đổi)
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016
 • Kế hoạch Thanh tra - Tháng 5/2016
 • Kế hoạch thanh tra - Tháng 4/2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông 2016
 • Quyết định thành lập Hội đồng dự giờ
 • Kế hoạch kiểm tra biên chế GV và Hồ sơ học phần lần 2 năm học 2015-2016
 • Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kết quả Tuyển sinh năm 2015
 • Quyết định số 477/QĐ-ĐHĐA ngày 26/10/2015 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016