THÔNG TIN THÔNG BÁO - THANH TRA GIÁO DỤC
Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016 – 2017 - 20/04/2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số: 71 /KH-ĐHĐA                                                                 Đà Nẵng, ngày 14 tháng 11 năm 2016
 
KHOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2016– 2017
 
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
Căn cứ hướng dẫn số 5266/BGDĐT-TTr ngày 24/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thanh tra nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với các cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ hướng dẫn số 3136/SGDĐT – TTr ngày 31/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng v/v hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra năm học 2016 -2017;
Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2016– 2017của Trường ĐH Đông Á;
Trường ĐH Đông Á xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016-2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 
Công tác thanh tra, kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình, phòng ngừa, phát hiện và đề xuất phương án xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hoặc những thiếu sót trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị, cá nhân thuộc trường.
Xử lý, giải quyết đúng quy định của pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý điều hành của Nhà trường.
Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục nói chung và trong hoạt động của Nhà trường nói riêng.
Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc ban hành các quy định, quy trình liên quan đến công tác thanh tra của Nhà trường.
II. NỘI DUNG:
 
Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016-2017tập trung chủ yếu vào các hoạt động sau:
1. Công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên:

STT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỜI GIAN THỰC HIỆN
ĐƠN VỊ THC HIN
ĐƠN VỊ
PHI HỢP
1.1. Công tác đào tạo:
 1
Thanh tra việc chuẩn bị chương trình đào tạo.
Thanh tra công tác quản lýđiểm .
Thanh tra công tác xét tốt nghiệp
Theo KH xây dựng tháng, quý,năm
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
Các đơn vị liên quan
2
Giải quyết các đơn thư khiếu nại, thắc mắc về công tác đào tạo, học tập, điểm thi....
Hàng ngày
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
Các đơn vị liên quan
 3
Kiểm tra tình hình giảng dạy của giảng viên và tình hình học tập của sinh viên
Hàng tuần
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
P.QLĐT&CTSV
Các Khoa, Ban,
Trung tâm
 4
Kiểm tra việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng,công tác chuẩn bị đội ngũ GV đầu mỗi HK của các Khoa,Phòng,Trung tâm,Ban đào tạo sau đại học.
Thanh tra việc quản lý, cấp phát văn bằng.
Hàng năm
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
Các đơn vị liên quan
1.2. sở vật chất:
1
Kiểm tra các điều kiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập
Đầu mỗi học kỳ
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
P. HC- NS
P.QLĐT&CTSV
2
Kiểm tra thường xuyên cơ sở vật chất tại các cơ sở
Hàng tuần
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
P. HC- NS
P.QLĐT&CTSV
1.3. Công tác thi cử và tuyển sinh:
1
Tổ chức và bố trí cán bộ giám sát thi học kỳ và thi trả nợ hệ không chính quy (VLVH, TX) tại các đơn vị liên kết
Theo lịch thi hệ không CQ
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
TTGDTX&DN
Các đơn vị liên kết
2
Thanh tra thi học kỳ hệ chính quy
Theo lịch thi hệ CQ
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
P.QLĐT&CTSV.
Các Khoa, Ban,Phòng
3
Thanh tra kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy và hệ không chính quy.
Thanh tra kết quả tuyển sinh năm học 2016 - 2017
Theo kế hoạch TS
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
HĐTS.
P. Tuyển sinhTTGDTX&DN
4
Thanh tra kỳ thi tuyển sinh sau đại học
Theo kế hoạch TS
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
HĐTS sau ĐH
1.4. Công tác tổ chức, nhân sự:
1
Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức
Theo KH
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
P.HCNS
Công đoàn
2
Kiểm tra công tác tuyển dụng nhân sự của trường
Theo KH tuyển dụng
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
P.HCNS
1.5. Công tác sinh viên:
1
Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học viên và sinh viên
Hàng ngày
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
P.QLĐT&CTSV
Các đơn vị liên quan
2
Thanh tra công tác thực hiện nhiệm vụ cố vấn học tập
Hàng quý
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
Các cố vấn học tập
3
Thanh tra công tác đánh giá rèn luyện SV
Hằng quý
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
P.QLĐT&CTSV
 
1.6. Công tác nghiên cứu khoa học và hp tác:
1
Kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ
Hàng năm
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
Các đơn vị liên quan
2
Kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động hp tác
Hàng năm
BP Thanh tra -
P. ĐBCL-TTGD- PC
Các đơn vị liên quan
1.7. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2015 - 2016 và danh mục công việc trọng tâm năm học 2015 - 2016 của các đơn vị

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:
Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật và các quy định, liên quan.
Quản lý hồ sơ theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định.

STT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỜI GIAN THC HIỆN
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
1
 
Tiếp công dân
Hàng ngày
BP Thanh tra -
P.ĐBCL-TTGD-PC
Các đơn vị liên quan
2
Tiếp nhận và phối họp với các đơn vị liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Nhà trường
Hàng ngày
BP Thanh tra -
P.ĐBCL-TTGD-PC
Các đơn vị liên quan
3
Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của sinh viên, học viên
Hàng ngày
BP Thanh tra -
P.ĐBCL-TTGD-PC
Các đơn vị liên quan
4
Tổng hợp tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Hàng quý
BP Thanh tra -
P.ĐBCL-TTGD-PC
Các đơn vị liên quan

 
3. Công tác phòng, chống tham nhũng:
 
Thanh tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

STT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỜI GIAN THC HIỆN
ĐƠN VỊ THC HIN
ĐƠN VỊ PHI HỢP
1
Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hàng ngày
BP Thanh tra -
P.ĐBCL-TTGD-PC
P.TC-KT
P.HC-NS
Các đơn vị liên quan
2
Thống kê, báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhà trường
Hàng quý
BP Thanh tra -
P.ĐBCL-TTGD-PC
P.TC-KT
P.HC-NS
Các đơn vị liên quan

 
4. Thanh tra chuyên đề và thanh tra đột xuất: Thực hiện theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 
III.TỔ CHỨC THC HIỆN:
Phòng ĐBCL-TTGD-PC căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016-2017triển khai thực hiện và báo cáo theo quy định.
            Các đơn vị có liên quan phối hợp với Phòng ĐBCL-TTGD-PC triển khai thực hiện theo kế hoạch này và các văn bản liên quan./.
 
Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
-          Ban Giám hiệu (đế báo cáo);
-          Các đơn vị (đểphối hợp),                                                                          Đã ký
-          Lưu VT, ĐBCL-TTGD-PC.
 
                                                                                                   TS. Dương Tấn Diệp
 
 
 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định về việc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Đông Á
 • Quyết định thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2017
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ
 • Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017
 • Quyết định về việc thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013, 2014 và 2015
 • Danh sách thành viên đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 (Thay đổi)
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016
 • Kế hoạch Thanh tra - Tháng 5/2016
 • Kế hoạch thanh tra - Tháng 4/2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông 2016
 • Quyết định thành lập Hội đồng dự giờ
 • Kế hoạch kiểm tra biên chế GV và Hồ sơ học phần lần 2 năm học 2015-2016
 • Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kết quả Tuyển sinh năm 2015
 • Quyết định số 477/QĐ-ĐHĐA ngày 26/10/2015 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016