THÔNG TIN THÔNG BÁO - THANH TRA GIÁO DỤC
Quyết định về việc thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016 - 05/12/2016

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 433/QĐ-ĐHĐA
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Căn cứ Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ – CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGD&ĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ hướng dẫn số: 5266/BGDĐT – TTr ngày 24/10/2016 của Bộ GD&ĐT v/v hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với cơ sở GDĐH và Trưởng CĐSP;

Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Á;;

Căn cứ kế hoạch Thanh tra năm học 2016 – 2017 của Trường Đại học Đông Á.

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động Trường Đại học Đông Á và chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng nhà trường;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng, Thanh tra giáo dục và Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016 của Trường Đại học Đông Á. Thời kỳ thanh tra: Năm học 2016 – 2017.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn Thanh tra gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ô. Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng ĐBCL –TTGD – PC : Trưởng Đoàn.

2. Ô.Nguyễn Như Minh - CB Phòng ĐBCL-TTGD –PC : Phó Đoàn.

3. B. Nguyễn Thị Thảo Ny - CB Phòng ĐBCL-TTGD-PC : Thành viên.

4. Ô. Trần Tuấn - CB Phòng Tuyển sinh: Thành viên.

5. B.Nguyễn Thị Sông Hương - CB Phòng QLĐT&CTSV : Thành viên

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn Thanh tra theo quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGD&ĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệpvà các quy định của Trường Đại học Đông Á.

Điều 4. Phòng ĐBCL- TTGD – PC, Phòng Tuyển sinh , Phòng QLĐT&CTSV và các Ông, Bà có tên tại Điều 2 căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận

HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 4

- VT, TTr.

Đã ký

TS. Dương Tấn Diệp


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định về việc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Đông Á
 • Quyết định thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2017
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ
 • Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016 – 2017
 • Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013, 2014 và 2015
 • Danh sách thành viên đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 (Thay đổi)
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016
 • Kế hoạch Thanh tra - Tháng 5/2016
 • Kế hoạch thanh tra - Tháng 4/2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông 2016
 • Quyết định thành lập Hội đồng dự giờ
 • Kế hoạch kiểm tra biên chế GV và Hồ sơ học phần lần 2 năm học 2015-2016
 • Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kết quả Tuyển sinh năm 2015
 • Quyết định số 477/QĐ-ĐHĐA ngày 26/10/2015 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016